پیشنهاد فرادرس

آشنایی با دگرگونی دیجیتال یادگیری

دسته بندی ها: یادگیری الکترونیکی (E-learning) ، آموزش های LinkedIn

یاد بگیرید چگونه استراتژی یادگیری خود را به دنیای دیجیتال ببرید، کارکنان را برای دسترسی به آموزش در هنگام نیاز، در هر مکان و هر زمان توانمند سازید. این دوره آموزشی شامل گزینه های یادگیری دیجیتالی می باشدکه می توانیددرسازمان خودپیاده سازی کنید، مانند: ابزارهایی شبیه فیلم ها، ویکی ها، پاد کست ها، انجمن ها و برنامه های تلفن همراه. یاد بگیریدچگونه آموزش دیجیتالی را جایگزین آموزش مدرس محور (ILT) که از قبل موجود بوده است، بکنید. یادبگیریدچگونه بر چالش های رایج در دنیای دیجیتال غلبه کنید. نکاتی را در مورد دنبال کردن شبکه های اجتماعی و یادگیری مشارکتی، احتمالا از طریق، Yammer، Slack، و یا Microsoft Teams، بیاموزید. درنهایت، یاد بگیریدچگونه یادگیری دیجیتالی می توان با پرداختن به نگرانی ها و همکاری با رهبری عملی شود.

مباحث دوره:

 • انتقال یادگیری به روش یادگیری دیجیتال
 • تغییر مسیر به یادگیریدیجیتال
 • تعریف یادگیری دیجیتال
 • یادگیری دیجیتال چیست؟
 • ابزار های رایج برای استفاده در یادگیری دیجیتال
 • با یادگیری سنتی چه اختلاف هایی با یادگیری دیجیتال دارد؟
 • استراتژی های یادگیری ترکیبی
 • حرکت به سمت یادگیری دیجیتال با آموزش مدرس محور
 • روش سنتی آموزش مدرس محور (ILT)
 • دیجیتالی کردن آموزش مدرس محور
 • حرکت به سمت یادگیری دیجیتال به کمک منبع یادگیری
 • یادگیری الکترونیک سنتی
 • دیجیتالی کردن یادگیری الکترونیک سنتی
 • چالش های حرکت به سوی دیجیتال
 • استفاده از چارچوب های اجتماعی داخلی
 • استفاده ازچارچوب های اجتماعی خارجی
 • ذهنیت سنتی و گروه های ذینفع
 • تناسب نیازهای یادگیریدیجیتال
 • یادگیریدیجیتال در عمل
 • دسترسی به فناوری های موجود
 • تشخیص توانایی های محصولات دیجیتال
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
The Digital Transformation of Learning Publisher:Linkedin Author:Daniel Brigham Duration:48m 41s Level:Beginner

Learn how to meet the learning needs of employees by digitizing your existing resources and implementing digital training solutions.
Released: : December 11, 2018
Explore how to switch your training strategy to digital, empowering employees to access training when they need it and where they need it. This course covers digital training options you can implement at your organization, including tools like videos, podcasts, wikis, forums, and mobile apps. Learn how to digitize your pre-existing offerings instructor-led training (ILT) resources. Find out how to leverage just-in-time learning content. Discover how to overcome common challenges with going digital. Get tips for how to pursue social and collaborative learning, perhaps via Yammer, Slack, or Microsoft Teams. Finally, learn how digital learning can be put into action by addressing concerns and partnering with leadership.
Introduction
The digital transformation of learning
The shift to digital learning is here
1. Defining Digital Learning
What is digital learning?
Common tools used in digital learning
How digital learning differs from traditional learning
More customized, collaborative learning
Encouraging spaced learning
Blended learning strategies
2. Going Digital with Instructor-Led Learning
Traditional ILT
Digitizing instructor-led training
3. Going Digital with Learning Resources
Traditional elearning
Digitizing traditional elearning
Going digital with just-in-time resources
Going digital with social learning
4. Challenges of Going Digital
Using internal social platforms
Using external social platforms
Traditional mindset of stakeholders
Digital learning demands coordination
5. Digital Learning in Action
Assess technology already available
Identify potential digital products
Conclusion
Continue to learn from digital leaders

پیشنهاد فرادرس