تبلیغات

آموزش گواهینامه حرفه ای AWS Certified DevOps Engineer

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های LinuxAcademy ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه ، آموزش دواپس (DevOps)

linuxacademy-aws-certified-devops-engineer-professional-level

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
AWS Certified DevOps Engineer - Professional Level Publisher:LinuxAcademy Author:Christophe Limpalair Duration:14:06:26

Get trained by a DevOps Professional certified engineer and senior instructor at Linux Academy. You will learn everything you need to know to not only pass the AWS Certified DevOps Engineer Professional level certification, but also to be qualified to troubleshoot and run complex types of environments in production. Because going from local development to large scale production environments is not an easy task, we look at what AWS has to offer in order to help with this process. From
Get trained by a DevOps Professional certified engineer and senior instructor at Linux Academy. You will learn everything you need to know to not only pass the AWS Certified DevOps Engineer Professional level certification, but also to be qualified to troubleshoot and run complex types of environments in production. Because going from local development to large scale production environments is not an easy task, we look at what AWS has to offer in order to help with this process. From performing rolling deployments in order to avoid downtime, to provisioning infrastructure and solving issues, we deep dive into core DevOps practices. This course continues on with the Linux Academy tradition of training engineers with in-depth quality training. Through videos, note cards, practice exams, and self-paced labs all included within the course, you'll be prepared and ready to take the certification exam and tackle DevOps deployments on AWS in production level environments.
Introduction
About this Course
00:03:11
What is DevOps?
00:04:01
About the Exam
00:02:09
Types of Deployments
00:11:45
Tools to Help you Succeed
00:05:08
Quiz: Introduction
Deployment With EC2 and Auto Scaling
Deployment Concepts with Auto Scaling
00:04:00
Auto Scaling Termination Policies
00:07:53
Suspending Auto Scaling Processes
00:05:37
Auto Scaling Lifecycle Hooks
00:09:19
Hands-on: Auto Scaling Lifecycle Hooks
00:13:04
Auto Scaling API, CLI, and SDK Calls
00:09:58
EC2 Backup Strategies
00:14:48
ELB & EC2 Logging
00:10:37
ELB Security
00:14:29
Hands-on Lab: Auto Scaling Lifecycle Hooks
Quiz: EC2 and Auto Scaling Deployments
Monitoring and Logging With CloudWatch
CloudWatch for DevOps
00:09:03
CloudWatch Concepts and Terminology
00:06:37
Elastic Load Balancer Metrics
00:09:56
Auto Scaling and EC2 Metrics
00:16:48
EC2 OS and Application Logging
00:08:15
Hands-on Lab: Hands-on Custom EC2 Logging
Hands-on Lab: Using the CloudWatch Logs Agent, Log Groups, and SNS notifications
Hands-on Lab: Pre-Baking AMIs for Auto Scaling
Quiz: CloudWatch Essentials
Application Deployments With CloudFormation
CloudFormation Concepts
00:15:12
Validating CloudFormation Templates
00:05:28
Deployment Strategies with CloudFormation
00:16:55
CloudFormation: WaitCondition
00:06:59
CloudFormation: Creation Policy
00:09:22
Hands-on: Using a CreationPolicy with Auto Scaling
00:11:44
CloudFormation: Helper Scripts
00:13:46
CloudFormation: Stack Policies
00:06:39
CloudFormation: Update Policy
00:18:28
Hands-on Lab: CloudFormation Helper Scripts
Hands-on Lab: Auto Scaling Rolling Updates
Quiz: CloudFormation Review
Application Deployments On Elastic Beanstalk
Introduction to Elastic Beanstalk
00:15:48
Deployment Strategies Deep Dive with Elastic Beanstalk
00:18:26
Docker Deployments with Elastic Beanstalk
00:13:55
Hands-on: Single Docker Container Blue/Green Deployments
00:11:03
Environment Configurations
00:19:55
Elastic Beanstalk Scenarios
00:02:30
Hands-on Lab: Redeploy Failed Deployments with Elastic Beanstalk
Quiz: Elastic Beanstalk Review
Application Deployments On OpsWorks
AWS OpsWorks Essentials
00:13:18
Hands-on: Creating our First Stack
00:15:22
Deployment Strategies with AWS OpsWorks
00:16:46
Quiz: OpsWorks Review
Using DynamoDB with Applications
DynamoDB Essentials
00:09:21
Local and Secondary Indexes Deep Dive
00:12:45
Understanding Provisioned Throughput
00:13:55
Hands-on: Using Web Identity Federation with DynamoDB
00:06:02
Data Pipeline with DynamoDB
Hands-On: Data Pipeline with DynamoDB
00:05:24
Hands-on Lab: Introduction To DynamoDB - Sandbox Lab
Quiz: DynamoDB Review
Amazon S3
Object Lifecycle Management
00:09:12
Hands-on: S3 Bucket Policy and Cross-Account Access with IAM
Introduction
00:02:21
Create Cross-Account Role and S3 Bucket Policy
00:04:11
Grant Access to the Role and Test by Switching Roles
00:04:12
Quiz: S3 Review
Security Concepts
IAM Roles and Rotating Credentials
00:05:26
Quiz: Security Review
Practice Exam
Quiz: Practice Exam: AWS Certified DevOps - Professional Level

پیشنهاد فرادرس