مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اسکریپت نویسی Python 2.7 برای مدیران سیستم 

دسته بندی ها: آموزش های LinuxAcademy ، آموزش پایتون (Python)

در این دوره، مهارت هایی را که برای نوشتن اسکریپت ها و ابزارهای قدرتمند با استفاده از پایتون نیاز دارید را توسعه می دهیم. همچنین با انواع داده ها، حلقه ها، شرایط، توابع، مدیریت خطا و غیره در برنامه نویسی و اسکریپت های پایتون آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Python 2
 • ابزارهای دوره
 • راه اندازی یک محیط توسعه سرور ابر
 • معرفی پایتون
 • تاریخچه و مزایای پایتون
 • ایجاد اسکریپت های پایتون
 • انواع داده
 • کامنت ها در پایتون
 • انواع داده - trings و Numbers
 • انواع داده - Booleans و None
 • کار با متغیرها
 • Lists و Tuples
 • دیکشنری ها
 • جریان کنترل - شرایط و مقایسه
 • جریان کنترل - Loops
 • کپسوله سازی رفتار با توابع
 • استفاده از Standard Library Packages
 • کار با متغیرهای محیط
 • تعامل با فایل ها
 • پارامتر های خط فرمان
 • کتابخانه های پایتون
 • تست
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python 2.7 Scripting For System Administrators Publisher:LinuxAcademy Author:Keith Thompson Duration:06:07:15

In this course, you will develop the skills that you need to write effective and powerful scripts and tools using Python. We will go through the necessary features of the Python language to be able to leverage its additional benefits in writing scripts and creating command line tools (data types, loops, conditionals, functions, error handling, and more). Beyond the language itself, you will go through the full development process including project set up, planning, and automated testing to
In this course, you will develop the skills that you need to write effective and powerful scripts and tools using Python. We will go through the necessary features of the Python language to be able to leverage its additional benefits in writing scripts and creating command line tools (data types, loops, conditionals, functions, error handling, and more). Beyond the language itself, you will go through the full development process including project set up, planning, and automated testing to build two different command line tools.
Introduction
Continue If You're Interested in Python 2
About the Course Author
00:01:59
Course Tools
00:07:19
Syllabus
00:06:43
Setting Up a Cloud Server Development Environment
00:08:23
Introducing Python
History and Benefits of Python
00:06:20
What's the Deal with Python 3?
00:05:39
Just Enough Python
Introducing the REPL for Rapid Experimentation
00:01:53
Creating and Running Python Scripts
00:02:13
Using Comments in Python
00:01:50
Data Types - Strings and Numbers
00:09:13
Data Types - Booleans and None
00:02:33
Working with Variables
00:02:57
Lists and Tuples
00:13:08
Dictionaries (dicts)
00:06:59
Control Flow - Conditionals and Comparisons
00:07:21
Control Flow - Loops
00:08:31
Control Flow - Logic Operations
00:06:38
Exercise: Creating and Displaying Variables
00:30:00
Exercise: Working with If/Else
00:30:00
Exercise: Iterating Over Lists
00:30:00
Quiz: Python Basics
Scripting with Python
Reading User Input
00:04:53
Encapsulating Behavior Using Functions
00:12:47
Using Standard Library Packages
00:08:05
Working with Environment Variables
00:04:51
Interacting with Files
00:07:13
Parsing Command Line Parameters
00:15:58
Handling Errors with try/except/else/finally
00:10:11
Execute Shell Commands from Within Python
00:08:20
Exit Statuses
00:02:25
Advanced Iteration with List Comprehensions
00:07:47
Standard Library: random & json
00:10:17
Standard Library: shutil & glob
00:12:26
Standard Library: re & math
00:12:23
Exercise: Creating and Using Functions
00:30:00
Exercise: Using the 'os' Package and Environment Variables
00:30:00
Exercise: Creating Files Based on User Input
00:30:00
Exercise: Handling Errors When Files Don't Exist
00:30:00
Exercise: Interacting with External Commands
00:30:00
Exercise: Setting Exit Status on Error
00:30:00
Quiz: Python Scripting and IO
Third Party Packages
Installing 'pip' to Manage Python Packages
00:03:44
Installing Third-Party Packages Using 'pip'
00:07:31
Virtualenv
00:04:38
Using Third-Party Code in Your Scripts
00:07:35
Exercise: Installing Third-Party Packages
00:30:00
Exercise: Utilizing Third-Party Packages
00:30:00
Quiz: Python Packages and Dependencies
Creating a Larger Scripting Project
Examining the Problem and Planning
00:08:52
Structuring the Project
00:13:27
Test Driving the Command Line Parser (Part 1)
00:20:31
Test Driving the Command Line Parser (Part 2)
00:09:38
Implementing PostgreSQL Interaction
00:15:39
Implementing Local File Storage
00:04:57
Implementing S3 Storage
00:09:14
Wiring the Units Together
00:15:13
Building and Sharing a Wheel Distribution
00:06:52
Installing Python 3 on CentOS 7
00:03:41
(Optional) Installing Python 3 on Debian
00:04:13
Testing Against Python 2 and Python 3
00:12:29
Exercise: Creating a Python Project
00:30:00
Exercise: Test Drive CLI Parser
00:30:00
Exercise: Implementing User Management
02:00:00
Exercise: JSON Parsing and Exporting
01:30:00
Exercise: Creating the Console Script
00:30:00
Exercise: Building a Wheel Distribution
00:30:00
Quiz: Python Projects, Testing, and Distribution
Conclusion
Thank You and Next Steps
00:01:23

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس