مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره ی Deb8x Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های LinuxCBT

linuxcbt-deb8x-edition

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT Deb8x Edition Publisher:LinuxCBT Duration:17 Hours

LinuxCBT Deb8x Edition explores many uses of Debian Linux 8x
Perform Various Installations
Discuss important release features
Prepare virtual environment to support Debian
Install Debian with Desktop Environment
Evaluate updates | changes
Perform virtualized installation with VMWare
Confirm installation
Clone VMWare installation
Update cloned server deployment
Discuss relevant settings and configuration
Migrate to 'ifupdown' from Network Manager
Perform startup sanity checks
Upgrade distribution to latest stable version
Discuss various installation techniques | benefits
Enter Single-User mode and discuss typical usage
Provision post-startup script invocation

 
Basic Debian GNU/Linux Skills
Explore usage of the following useful commands

ls, pwd, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, whoami, tty
cat, file, chmod, chown, history
STDIN, STDOUT, STDERR, UNIX Pipes, Redirection, Command Chaining
ps, df, free, top, kill
less & more, head & tail, find
stat, which, w, who
dig, nslookup, host
Archival and compression utilities with tar|gzip|bzip2
Use checksum programs to confirm content integrity
Explore important SSH clients for secure access
Provision VNC GUI-enabled Remote access
Provision Users && Groups as needed
Evaluate effective permissions
 
Storage Management
Explain common Linux file permissions
Discuss various Linux file attributes | features
Explore available disks with 'fdisk'
Allocate new virtual storage for additional partitions
Provision EXT4 File Systems
on new partitions using 'parted'
Examine default and Provision additional Swap storage
Allocate | De-allocate SWAP as needed
Ensure persistence across EXT4 and SWAP provisions
Use GNOME Disks to manage storage graphically
Explore Logical Volume Management (LVM) Configuration
Create volume sets using: Logical Volume Management (LVM)
 
Screen TTYs | PTYs
Discuss TTY | PTY limitations
Identify opportunites to benefit from Screen
Identify configuration environment
Invoke and use screen natively
Confirm persistence of TTYs | PTYs across sessions
Share Screen sessions
Confirm overall efficacy of Screen
 
Explore the CRON scheduling daemon & configuration
Identify key Cron configuration scopes (Global & User)
Explain Crontab file format and applicable options
Define global cron jobs
Define custom cron jobs user-wide
Evaluate results of cron jobs
 
SYSLOG | LOG Rotation
Explore default SYSLOG configuration
Expose 'rsyslog' configuration
Explore LOG Rotation configuration
Rotate LOGs as needed
Peruse various SYSLOG LOGs as needed
Discuss various configurations options
 
SYSTEMD | INIT | Service Management
Discuss traditional INIT model
Explain SysV-compatibility
Identify SysV-related scripts
Manipulate services | daemons with: 'systemctl'
Discuss time management via 'timedatectl' and SYSTEMD
 
Package Management
Explore default APT configuration
Identify commonly-used package management tools
Enumerate installed packages
Identify package owners based on system binaries
Discuss 'apt', 'aptitude' and 'dpkg' options
Discuss package mirrors
Install | Remove various packages
 
Debian Networking
Network Tools | IP Configuration
Use GUI to initiate common network queries
Discuss results of initiated queries
Examine default IP configuration
Extend IP configuration to facilitate additional addresses
Confirm communications
Extend multiple addresses on various servers
Ensure persistent IP configuration
Configure static routes and test packet flows

DNS Configuration
Confirm | Setup DNS services
Test Caching-Only server responses for upstream queries
Configure primary zone (domain) on primary DNS instance
Confirm primary DNS instance resolves queries for managed domain (zone)
Replicate DNS data via BIND and confirm results
Use various resolvers to confirm resoltution of managed zone (domain)

 
Interface Configuration
Explore network configuration tree
Alter settings and evaluate
Provision aliased interfaces as needed
Confirm communications via various interfaces
Committ configuration for persistence
Provision interface configuration on various nodes
Evaluate accordingly

 
Very Secure File Transfer Protocol Daemon (VSFTPD)
Explain features and applicability
Peruse default configuration
Test anonymous FTP connectivity
Secure configuration per general requirements
Use various FTP clients to communicate with VSFTPD
Enable local user access
Jail users to $HOME - added security
Evaluate results

 
top 
Apache Web Service | HTTPD Server
Implement Apache Web Server
Explore configuration hierarchy
Discuss key directives
Peruse Apache logging templates and defaults
Vary logged information as needed
Provision IP-Based Virtual Hosts (VHosts)
Confirm distinct IP-Based connectivity to various sites
Contrast IP-Based sites with default sites
Conserve IP resources with Name-Based VHosts
Contrast various VHost types
Secure communications with Apache SSL | TLS
Test connectivity to various SSL|TLS-enabled sites
 Debian Security
GPG Security
Update and Upgrade install Packages
Identify changes across Nodes
Secure content with GNU Privacy Guard (GPG)
Explore benefits of various Secure Shell clients
Peruse Secure Shell Server security

Disable superfluous services
Explore and tighten System Policy
Login Definitions
Evaluate Results

 
NMap Security Scanner
Obtain, compile and install current version of NMAP
Identify commonly used NMAP options/switches/parameters
Perform default TCP SYN-based ethical scans of local and remote resources
Explain typical TCP handshake protocol while using NMAP
Perform default TCP Connect-based ethical scans of local and remote resources
Peform local ethical scans
Identifiy key NMAP configuration files
Use NMAP to perform operating system fingerprinting
and versioningPeform subnet-wide ethical scans

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس