مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش SLES-12x

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های LinuxCBT

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT SLES-12x Edition Publisher:LinuxCBT Duration:16 Hours

LinuxCBT SLES12x Edition explores SUSE Enterprise Linux 12x
Installations
Identify and obtain ISO images
Prep VM GUEST
Perform Desktop installation
Tweak Desktop environment
Publish repository via HTTP
Perform Server installation via HTTP
Confirm setup and tweak
Discuss various installation methods
Perform SSH-based installation
Perform VNC-based installation
Confirm installation images
Evaluate SystemD Target
Clone GUEST installation
Evaluate results of various installation methods
 
Basic Linux Skills - Command Line Interface (CLI) - BASH
Introduction to GNOME Terminal
Demonstrate usage of the following useful commands & concepts
ls, pwd, cd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, whoami, man, info
alias, cat, file, chmod, chown, history
Standard in/out, UNIX Pipes, Redirection, Command Chaining
ps, df, free, vmstat, top, kill
less & more, head & tail, diff
which & whereis, w, who
Explore BASH configuration files
Use grep and awk to process text files
Archival & Compression Utilities: tar, gzip, bzip2, zip
Explore important facets of BASH environment

 Common Network Clients
File Transfer Protocol (FTP) client
Install and use LFTP - FTP Client to connect to FTP resourcesMirror and reverse mirror using LFTP to synchronize data
Wget - HTTP/HTTPS/FTP connectivity
Explore SSH clients - Discuss features
Identify key SSH-client files (.known_hosts, public/private key pairs,etc.)
Use Secure Copy Protocol (SCP) to move data between systems non-interactively
Use Secure File Transfer Protocol (SFTP) to move data between systems interactively
Demonstrate how to generate Public/Private key (RSA/DSA) pairs using ssh-keygen
Copy public keys to remote systems using: ssh-copy-id
Demonstrate using SSHto authenticate to remote Linux hosts without passwords
Authenticate to remote Linux systems using alternate credentials
Generate Public Key/Private Key pairs for use with file and E-mail encryption
Demonstrate using E-mail client with GNU Privacy Guard (GPG) Open PGP for E-Mail encryption
Use ping, netstat, arp, telnet, traceroute, ifconfig - network diagnostics
Use dig, host, nslookup, whois name resolution clients
 top 
Users, Groups & Permissions
User and group creation & management concepts - passwd, shadow, group, gshadow files
Use lastlog to determine system-access to various terminals
Use YaST to create and manage users and groups
Use stat to ascertain file information
SETUID
| SETGID | Sticky Bit
Discuss and Implement Hard and Symbolic links
 
SYSLOG | LOG ROTATE
Explore Boot log & System Log
Explanation of syslog facilities & levels
Discuss rSYSLOG features & enhancements
Demonstrate syslog administration
Enable rSYSLOG network listener
Explore automatic log rotation and customization via Logrotate
Configure Logrotate to rotate & compress sample log files

 
Storage Administration
Provision additional SWAP storage paritions and files
Identify allocated swap space to the kernel
Committ changes to /etc/fstab for persistence
Disable swapping with swapoff as necessary
Introduction to BTRFS File System
Explore BTRFS defaults
Administer important aspects of BTRFS
Discuss features and benefits of LVM
Implement Logical Volume Management (LVM)
Manage LVM via GUI and CLI
Evaluate results

 top 
Network - Physical & Logical Configuration
Identify key management tool
Explore interfaces across systems
Provision IP aliases and evaluate
Add network routes as needed
Confirm interface configuration

 CRON - System Scheduler
Explore Cron Implementation
Explain scheduling options
Global and scope-based Cron options
Schedules jobs to run & examine the output
Configure individual Crontab entries

 
Implement Network Time Protocol Daemon (NTPD) Client/Server

Configure Network Time Protocol (NTP) to perform client/server time synchronization
Identify NTP bounded UDP interfaces
Synchronize with various NTP instancs
Confirm synchronization status
 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Provision dedicated broadcast domain
Configure DHCP scope
Discuss various options
Confirm functional configuration
Add reservations and test

 Domain Name System (DNS)
Explore SUSE DNS configuration via YaST
Configure BIND as a caching-only DNS server
Implement Master DNS Zone
Configure Reverse Zone for local subnet
Implement Dynamic Domain Name System (DDNS) Zones (Forward/Reverse)
Explain DHCP and DNS update integration options
Integrate DHCP with DNS via Encypted Transaction Signatures (TSigs)
Evaluate results of BIND configuration using DIG & host
Implement DNS sub-domains (Third-level domains)

FTP Service
Install FTP Server
Explore common options
Test anonymous and authenticated connectivity
Disable anonymous access
CHROOT authenticated users | debug where required

 
Software Repository
Examine existing configuration
Provision HTTP repository | confirm HTTP access
Add Repos to configuration | evaluate
 top 
Apache HTTPD Server
Install Apache HTTPD
Confirm content delivery
Enable IP-based Virtual Hosts
Test access to various content
Transition to Name-based Virtual Hosts
Contrast with IP-based Virtual Hosts
 
Network Reconnaissance
Install NMap
Explore common features
Ascertain local resources
Contrast discrepancies
Find subnet-wide hosts
Perform comprehensive scan of subnet-wide hosts
 
GPG Content Protection
Discuss features
Generate usage keys
Share public keys
Encrypt and share content
Decrypt and confirm integrity
 
Packet Capturing
Discuss features
Capture various traffic
Store captures for analysis
Read captures with various filters
Capture using various BPFs
 
WireShark | Packet Analysis
Discuss Usage
Install WireShark
Analyze TCPDump captures
Reconstruct streams
Identify interesting packet characteristics
 
SuSE Firewall
Discuss features
Explore defaults
Apply custom rules
Apply rules to internal zone
Examine behavior

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس