پیشنهاد فرادرس

آموزش سرویس های وب آمازون - پیاده سازی و عیب یابی محصولات IaaS 

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش های لیندا (Lynda) ، وب سرویس آمازون (AWS)

زیرساخت خود را به ابر انتقال دهید. کامپوننت های اصلیIaaS در سرویس های وب آمازون را فرا بگیرید تا بتوانید سرویس های مناسب برای سازمان خود تهیه، پیکربندی و استقرار کنید. این دوره توابع هر محصول اصلی را در هنگام  پیاده سازی و عیب یابی توضیح می دهد و شما را با (Virtual Private Cloud (VPC، ذخیره سازی که شامل S3 و (Elastic Block Store (EBS می شود، (Elastic Compute Cloud (EC2 و (Amazon Machine Images (AMIs آشنا می کند. در پایان دوره، شما درک کامل از آپشن های AWS IaaS را خواهید داشت و آماده پاسخگویی به سوالات امتحان گواهینامه (AWS Certified Solutions Architect (Associate می باشید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • زیرساخت جهانی AWS
  • VPC چیست؟
  • موارد استفاده VPC
  • انواع نمونه های EC2
  • خرید و عیب یابی EC2
  • ایجاد AMIs
  • استفاده از راه حل های ذخیره سازی AWS مانند EBS، EFS، S3، و Glacier
  • نسخه برداری و تکرار cross-region در S3
  • S3 چیست؟
Amazon Web Services: Implementing and Troubleshooting IaaS Products Publisher:Lynda Author:Brian Eiler Duration:3h 57m Level:Intermediate

Move your infrastructure to the cloud. Learn the primary IaaS components of Amazon Web Services to procure, configure, and deploy the right cloud services for your organization.
Released: 3/12/2018
Move your infrastructure to the cloud. Learn the primary IaaS components of Amazon Web Services so that you can procure, configure, and deploy the right services for your organization. Instructor Brian Eiler explains the functions of each major product while diving into the aspects of implementation and troubleshooting. He covers Virtual Private Cloud (VPC), Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Machine Images (AMIs), and storage, including S3 and Elastic Block Store (EBS). By the end of the course, you'll have a thorough understanding of AWS IaaS options and be prepared to answer questions from the AWS Certified Solutions Architect (Associate) exam.
Topics include:
AWS global infrastructure
VPC use cases
EC2 instance types
EC2 purchasing and troubleshooting
Creating AMIs
Using AWS storage solutions such as EBS, EFS, S3, and Glacier
Versioning and cross-region replication on S3
Introduction
Welcome
59s
What you should know
1m 52s
1. Global Infrastructure
Global infrastructure overview
1m 36s
Availability zones
2m 4s
Regions
1m 19s
Considerations and best practices
3m 42s
2. VPC
What is a VPC?
2m 35s
Create and set up IP addressing
5m 19s
CIDR blocks
7m 55s
IP subnets
5m 49s
Internet gateways
2m 53s
Network address translation (NAT)
7m 7s
VPC peering
7m 39s
AWS Direct Connect
2m 36s
VPN connectivity
2m 57s
IP route tables
7m 1s
VPC use cases
7m 31s
NACLs and security groups
9m 18s
Demo: Create a VPC
9m 38s
3. EC2
What is EC2?
3m 5s
What is an EC2 instance type?
2m 10s
Optimized, accelerated, and general purpose instance types
5m 13s
Elastic GPU and Bare Metal instance types
1m 54s
EC2 purchasing options
5m 28s
Purchasing options: Spot and dedicated
5m 4s
Instance size and implications
3m 26s
Placement groups
2m 46s
Launch templates, metadata, and key pairs
6m 1s
Troubleshooting tools
3m 36s
Troubleshooting demo: Route tables
4m 53s
Troubleshooting demo: Security groups
3m 14s
Troubleshooting demo: NACLs
4m 37s
Troubleshooting demo: IP addresses
2m 23s
Troubleshooting slow network performance
3m 58s
4. AMI
What is AMI?
4m 11s
Create an AMI
1m 24s
Copy AMIs to other regions
1m 29s
Deploy an EC2 instance from an AMI
2m 20s
AMI security and updates
1m 47s
5. AWS Storage
What is storage?
3m 10s
Types of storage
6m 31s
Elastic Block Store (EBS)
5m 35s
Types of EBS volumes
5m 2s
Demo: Create and manage EBS volumes
5m 34s
Instance store
4m 21s
Amazon Elastic File System (EFS)
2m 25s
Simple Storage Service (S3) and Glacier
3m
Other storage and data services
5m 15s
Demo: Create an instance snapshot
2m 8s
Storage troubleshooting
2m 46s
6. S3
What is S3?
2m 22s
S3 features
3m 54s
S3 storage classes
4m 10s
Demo: Create an S3 bucket
1m 36s
Demo: Upload and download from S3
1m 46s
Amazon Glacier
3m 52s
Demo: Glacier and lifecycle rules
4m 6s
Versioning
1m 16s
Demo: Versioning
1m 38s
Lifecycle policies
1m 47s
Demo: Lifecycle policies
2m 33s
Cross-region replication
1m 12s
Demo: Cross-region replication
1m 46s
Conclusion
Next steps
44s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 318.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Amazon Web Services Implementing and Troubleshooting IaaS Products_git.ir.rar
captcha