اکثر برنامه ها رشد می کنند و در طول زمان تغییر می کنند. چالش برای توسعه دهندگان این است که پروژه های خود را با چارچوب های همیشه در حال توسعه و استانداردهای امنیتی هماهنگ کنند. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه اپلیکیشن های Angular خود را حفظ کنید و آنها را برای رشد آماده کنید. مسیر ارتقاء را از Angular 2 تا Angular 4 بررسی می کند و بهترین شیوه ها را برای کمک به مقیاس اپلیکیشن برای رشد ارگانیک، ادغام پروژه ها و چارچوب های دیگر، و جابجایی به مدل های استقرار مانند ادغام مداوم / تحویل مداوم را بررسی می کند. علاوه بر این، یاد بگیرید چگونه زمان کشف کردن یک ویژگی، ماژول، برنامه یا نسخه چارچوب را تشخیص دهید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • فایل های تمرین
  • مقایسه Angular 2 تا Angular 4
  • ارتقا Angular
  • برنامه ریزی برای رشد
  • ادغام پروژه ها و چارچوب های دیگر
  • برنامه ریزی برای تغییرات استقرار
  • نتیجه