در یک شبکه عصبی مصنوعی، برای ایجاد یک سیستم یادگیری ماشینی پیچیده، از مغز انسان الهام گرفته شده است. در حال حاضر شبکه های عصبی می توانند میلیون ها صدا، فیلم  و تصویر را طبقه بندی کنند. این ماشین ها می توانند به پرسش های ما پاسخ دهند، رفتار ما را درک کنند و حتی به جای ما رانندگی کنند. این شبکه ها، در داده های ما به دنبال الگوهای ظریف می گردند و سپس در طول زمان به خوبی خود را با آن وفق می دهند. آنها می توانند در پیش بینی رفتار ما، یادگیری زبان ما و یافتن اکتشافات جدید خبره شوند. در این دوره مربی Doug Rose،  مروری کلی از شبکه های عصبی مصنوعی ارائه می دهد و همچنین توضیح می دهد که چه چیزی هستند و چگونه می توان از آنها برای چالش های یادگیری ماشینی استفاده کرد. و نیز روش های استفاده از این تکنولوژی را برای انجام کارهای جدید و جذاب جهت پروژه ها یا کسب و کارشما، به بحث می گذارد.

سرفصل ها:

 • شبکه های عصبی مصنوعی چیست؟
 • استفاده از یک شبکه عصبی
 • تصمیم گیری با نورون
 • شبکه عصبی برای یادگیری ماشین
 • پیدا کردن الگوهای پیچیده
 • پیکربندی شبکه عصبی
 • راه اندازی شبکه شما
 • استفاده از پس انتشار در خطاها
 • طبقه بندی مجموعه داده های کلان
 • شبکه عصبی مصنوعی چیست؟
 • استفاده از یک شبکه عصبی
 • فرایندهای چند لایه
 • تصمیم گیری با نورون
 • شبکه های عصبی برای یادگیری ماشین
 • یافتن الگوهای پیچیده
 • انتقال داده ها به شبکه
 • استفاده از لایه های پنهان
 • افزودن weight
 • تعیین سطح فعال سازی
 • دادن یک پیشقدر فعال سازی به نورون ها
 • پیکربندی شبکه عصبی
 • راه اندازی اولیه شبکه خود
 • بهبود دقت شبکه شما
 • استفاده از پس انتشار در خطاها
 • حرکت به عقب برای کمک به شبکه یادگیری
 • تنظیم شبکه خود
 • ارتباط یادگیری با قانون زنجیره ای
 • استفاده از شبکه عصبی برای یافتن الگوها
 • طبقه بندی مجموعه داده های کلان
 • خوشه کردن داده های خود به گروه ها
 • اجتناب از چالش های جدی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی