در این دوره با Inventor 2019، ابزار و تکنیک های ضروری، نحوه طراحی و ایجاد قطعات، ایجاد sketch و تبدیل به 3D  با ابزار Extrude، Revolve و Loft، ترکیب چندین بخش به یک assembly و مستندسازی طراحی ها با نقشه ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • گردش کار Inventor
 • Sketching
 • ترسیم خطوط، اشکال و اسپیلن ها
 • ابعاد
 • تغییر هندسه طرح
 • ایجاد خطوط کار، محورها و نقاط
 • طراحی و واردات هندسه
 • مدل سازی قطعات
 • قطعات ساختمان با ویژگی های قرار داده شده
 • ایجاد الگوهای
 • ایجاد اشیاء حجاری شده
 • اضافه کردن قطعات به assembly
 • استفاده از محدودیت ها برای موقعیت قسمت ها
 • افزایش طرح با تکنیک های مصورسازی
 • ایجاد نمایش ترسیم ها
 • ایجاد حاشیه نویسی پایه