Refactoring code کد را پاک تر، عملکردی تر و قابل خواندن تر می کند. همچنین قابلیت های غیرقابل استفاده را حذف می کند و عناصر را برای واضح سازی هدف و  انتزاع بیشتر تغییر نام می دهد و مجددا سازماندهی می کند. در این دوره با نحوه اصلاح در شاخه ها و استفاده از تکنیک های محبوب refactoring، از جمله روش Rename، Extract Method و Encapsulate Field، بهینه سازی کد با اجتناب از حلقه ها، ساده سازی ریاضی و کد گذاری درون خطی و ایجاد کد پاک کننده ای که بر خوانایی تأکید داشته باشید آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • refactoring چیست؟
 • استراتژی های refactoring
 • ایجاد baseline
 • حذف کد استفاده نشده
 • بهبود عملکرد
 • بازسازی در شاخه ها
 • با استفاده از ابزارهای refactoring
 • بهینه سازی کد
 • ایجاد کد تمیز
 • خوانایی کد
 • نتیجه