پیشنهاد فرادرس

آموزش آزمون گواهینامه (Microsoft Azure Administrator Certification Transition (AZ-102

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش Azure

در این دوره با آزمون Microsoft Azure Administrator Certification Transition آشنا می شوید. آزمون  AZ-102  مهارت های دو آزمون گواهینامه Azure به نام  (Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100 و (Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101 را پوشش می دهد. این دوره مهارت های کلیدی این آزمایش ها غلبه می کند و آمادگی خود را برای موفقیت در امتحان AZ-102 فراهم می کند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آزمون AZ-102
 • مدیریت اشتراک و منابع Azure
 • پیاده سازی و مدیریت ذخیره سازی
 • پیکربندی و مدیریت شبکه های مجازی
 • مدیریت هویت
 • ارزیابی و انجام مهاجرت سرور به Azure
 • پیاده سازی و مدیریت سرویس های اپلیکیشن
 • پیاده سازی شبکه های مجازی پیشرفته
 • تأمین هویت
 • درک آزمون های Azure Administrator
 • (Implement and Manage Storage (AZ-100
 • (Configure and Manage Virtual Networks (AZ-100
 • (Evaluate and Perform Server Migration to Azure (AZ-101
 • و غیره
Cert Prep: Microsoft Azure Administrator Certification Transition Exam (AZ-102) Publisher:Lynda Author:Sharon Bennett Duration:2h 42m Level:Intermediate

Prepare to take and pass the Microsoft Azure Administrator Certification Transition (AZ-102) exam. Learn what to expect from the test and review key objectives.
Released: 9/14/2018
You studied hard to pass the Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533) exam. In this course, learn what you need to know to maintain your certification by taking and passing the Microsoft Azure Administrator Certification Transition (AZ-102) exam. Instructor Sharon Bennett takes a high-level look at the upgrade exam you can take to transfer your current certification to the new Azure Administrator certification. Exam AZ-102 measures skills that are also covered in two separate Azure certification exams: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100) and Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101). Sharon dives into the key skills measured from these tests, preparing you to successfully tackle exam AZ-102.
Topics include:
Managing Azure subscriptions and resources
Implementing and managing storage
Configuring and managing virtual networks
Managing identities
Evaluating and performing server migration to Azure
Implementing and managing application services
Implementing advanced virtual networking
Securing identities
Introduction
Prepare for the AZ-102 exam
32s
Understanding the new Azure Administrator exams
2m 1s
What you need to know
1m 16s
1. Manage Azure Subscriptions and Resources (AZ-100)
Configure diagnostic settings on resources
4m 3s
Create a baseline for resources
2m 11s
Create alerts
3m 24s
Analyze alerts
3m 13s
Analyze metrics
2m 40s
Mange and monitor costs
2m 23s
Utilize Log Search query functions
3m 31s
2. Implement and Manage Storage (AZ-100)
Create an Azure file share
4m 8s
Create an Azure File Sync service
4m 19s
Create an Azure sync group
3m 54s
Troubleshoot Azure File Sync
7m 12s
3. Configure and Manage Virtual Networks (AZ-100)
Create a virtual network gateway
4m 3s
Create and configure VNet peering using the portal
3m 59s
Create and configure VNet peering using PowerShell
3m 14s
Create and configure VNet to VNet using the portal
3m 14s
Create and configure VNet to VNet using PowerShell
2m 38s
Configure Azure DNS using the portal
3m 9s
Configure Azure DNS using PowerShell
2m 59s
4. Manage Identities (AZ-100)
Add custom domains
1m 32s
Configure Azure AD Identity Protection
5m 51s
Configure Azure AD join
3m 11s
Configure Enterprise State Roaming
2m 35s
Configure self-service password reset
3m 13s
Implement conditional access policies
4m 32s
Manage multiple directories
1m 23s
Create an access review
4m 54s
Perform an access review
1m 45s
5. Evaluate and Perform Server Migration to Azure (AZ-101)
Azure Migrate overview
2m 56s
Azure Migrate: Assessment
4m 44s
Azure Migrate: Collector
2m 12s
Azure Site Recovery (ASR) overview
1m 59s
Prepare Azure resources for migration
2m 27s
Prepare source and target environments
2m 50s
Identify supported Azure workloads
3m 40s
Migrate using P2V
1m 42s
6. Implement and Manage Application Services (AZ-101)
Manage a Logic App resource
2m 33s
Manage Azure Function app settings
2m 5s
Manage Service Bus
3m 5s
Manage Event Grid
2m 26s
7. Implement Advanced Virtual Networking (AZ-101)
Monitor on-premises connectivity
3m 3s
Use network resource monitoring
2m 34s
Use Network Watcher
5m 37s
8. Secure Identities (AZ-101)
Enable MFA for an Azure tenant
2m 42s
Configure user accounts for MFA
1m 34s
Configure MFA server settings
2m 29s
Configure MFA service settings
1m 48s
Manage role-based access control (RBAC)
2m 32s
Assign RBAC roles to a user and resource
3m 19s
Create a custom role
4m 17s
Configure management access to Azure
1m 56s
Conclusion
Next steps
42s

پیشنهاد فرادرس