پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی داکر - شبکه سازی

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، آموزش شبکه ، آموزش های لیندا (Lynda)

اصول اولیه شبکه را با Docker یاد بگیرید. در این دوره با پیکربندی و مدیریت شبکه سازی کانتینر داکر، امتحان گواهینامه (Docker Certified Associate (DCA،  چگونگی برقراری ارتباط در شبکه، پیکربندی شبکه سازی Docker، ایجاد یک پل و شبکه، انتشار پورت ها، پیکربندی DNS، بررسی میزبان شبکه، load balancing، عیب یابی شبکه سازی داکر، نحوه استفاده از لاگ های Docker برای کمک به شناسایی مشکلات قبل از وقوع آن و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیکربندی شبکه Docker
 • آمادگی (Docker Certified Associate (DCA
 • چیزی که باید بدانید
 • راه اندازی محیط
 • درک شبکه سازی داکر
 • شبکه سازی Docker
 • انواع شبکه های کانتینر
 • پیکربندی شبکه Docker
 • ایجاد یک شبکه پل
 • ایجاد یک شبکه overlay
 • انتشار پورت ها
 • مقایسه انتشار پورت میزبان و پورت ورودی
 • پیکربندی DNS
 • پیکربندی load balancing
 • پیکربندی host networking
 • عیب یابی شبکه Docker
 • درک جریان ترافیک Docker EE
 • شناسایی پورت های شبکه خارجی
 • استفاده از لاگ ها برای تحلیل مسائل مربوط به شبکه
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
Docker Essential Training: 5 Networking Publisher:Lynda Author:David Davis Duration:1h 11m Level:Intermediate

Learn the basics of networking with Docker. Explore how to configure and administer Docker container networking, as well as how to troubleshoot issues.
Released: 9/12/2018
Learn the basics of networking with Docker. In this course, join David Davis as he demonstrates how to configure and administer Docker container networking. The topics covered in this course can also prepare you to tackle related objectives from the Docker Certified Associate (DCA) certification exam. David begins by providing a brief overview of how containers communicate on the network. He then covers how to configure Docker networking, explaining how to create a bridge and overlay network; publish ports; and configure DNS, load balancing, and host networking. He also discusses how to troubleshoot Docker networking, including how to use Docker logs to help identify trouble before it happens.
Topics include:
Configuring Docker networking
Types of container networks
Creating a bridge and overlay network
Configuring DNS, load balancing, and host networking
Troubleshooting Docker networking
Identifying external network ports
Using Docker logs to analyze networking issues
Introduction
Configure Docker networking
52s
Docker Certified Associate (DCA) prep
2m 46s
What you should know
1m 17s
Setting up your environment
3m 44s
1. Understanding Docker Networking
Docker networking overview
6m 14s
Types of container networks
4m 8s
2. Configuring Docker Networking
Creating a bridge network
7m 31s
Creating an overlay network
7m 10s
Publishing ports
6m 40s
Comparing host and ingress port publishing
2m 29s
Configuring DNS
4m 29s
Configuring load balancing
2m 39s
Configuring host networking
5m 5s
3.Troubleshooting Docker Networking
Understanding Docker EE traffic flow
4m 26s
Identifying external network ports
3m 17s
Using logs to analyze networking issues
6m 22s
Conclusion
Next steps
1m 53s

پیشنهاد فرادرس