آموزش پیشنهادی فرادرس

مبانی جبر و احتمالات

دسته بندی ها: آموزش ریاضی ، آموزش های لیندا (Lynda)

lynda-foundations-of-algebra-pre-algebra

در این آموزش تصویری با مبانی جبر و احتمالات آشنا می شوید. در این دوره عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم روی اعداد صحیح را می آموزید. همچنین نحوه ارزیابی عبارات ، کار با عبارات جبری ، توزیع اعداد مثبت و منفی ، نحوه اجرای عملیات و رفع چالش های پیش آمده در برنامه را مورد بررسی قرار می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

 • استفاده از فایل های چالش تمرین
 • اعداد صحیح اضافه کردن
 • مقدمه به اعداد صحیح
 • اضافه کردن اعداد صحیح را با همان نشانه
 • قدر مطلق
 • اضافه کردن اعداد صحیح با نشانه های مختلف
 • چالش: اضافه کردن اعداد صحیح
 • راه حل: اضافه کردن اعداد صحیح
 • کم کردن اعداد صحیح
 • شناسایی این قانون برای کم کردن اعداد صحیح
 • چالش: اعداد صحیح تفریق
 • راه حل: اعداد صحیح تفریق
 • ضرب و تقسیم اعداد صحیح
 • شناخت قواعد برای ضرب و تقسیم اعداد صحیح
 • سفارش از عملیات
 • و ...

عنوان دوره: Lynda Foundations of Algebra: Pre-Algebra

مدت دوره: 2 ساعت و 39 دقیقه

نویسنده: Karin Hutchinsonتوضیحات:

Lynda Foundations of Algebra: Pre-Algebra

Karin Hutchinson 2h 39m Appropriate for all

Pre-algebra is the first step in high school math, forming the building blocks that lead to geometry, trigonometry, and calculus. This course will help you master the basics: from addition, subtraction, multiplication, and division to new types of numbers (integers and negative numbers) and concepts such as the order of operations and distribution. This course includes practice challenges and worksheets, as well as tips for educators who are helping students master pre-algebra for Common Core. Karin Hutchinson also helps you evaluate, write, and simplify expressions, and solve word problems and complex algebraic expressions. Topics include: Adding integers Subtracting Multiplying and dividing Understanding the order of operations Evaluating expressions Breaking down word problems and algebraic expressions Distributing positive and negative numbers Simplifying expressions Introduction 2m 3s Welcome 1m 7s What you should know before watching this course 29s Using the exercise challenge files 27s 1. Adding Integers 25m 51s Introduction to integers 4m 1s Adding integers with the same sign 3m 6s Absolute value 2m 50s Adding integers with different signs 10m 59s Challenge: Add integers 36s Solution: Add integers 4m 19s 2. Subtracting Integers 14m 14s Identifying the rule for subtracting integers 9m 24s Challenge: Subtract integers 40s Solution: Subtract integers 4m 10s 3. Multiplying and Dividing Integers 5m 41s Identifying the rules for multiplying and dividing integers 2m 8s Challenge: Multiply and divide integers 25s Solution: Multiply and divide integers 3m 8s 4. Order of Operations 23m 55s Introduction to the order of operations using PEMDAS 5m 1s Order of operations: Parentheses and exponents 3m 30s Order of operations: Other grouping symbols 4m 31s Challenge: Use the order of operations 29s Solution: Use the order of operations 10m 24s 5. Evaluating Expressions 15m 57s Using variables to translate algebraic expressions 2m 27s Evaluating expressions by substituting for the variable 5m 15s Evaluating expressions using a table of values 3m 9s Challenge: Evaluate expressions 23s Solution: Evaluate expressions 4m 43s 6. Word Problems and Algebraic Expressions 20m 27s Introduction to common mathematical words 5m 4s Writing algebraic expressions for real-world problems 4m 37s More real-world problems 4m 35s Challenge: Translate word problems into algebraic expressions 31s Solution: Translate word problems into algebraic expressions 5m 40s 7. The Distributive Property 21m 15s Proving the distributive property 1m 55s Distributing a positive number 4m 29s Distributing a negative number 5m 21s Distributing a negative number: Problem 2 4m 28s Challenge: Distribute a negative number 29s Solution: Distribute a negative number 4m 33s 8. Simplifying Expressions 29m 17s Introduction to like terms 3m 13s Combining like terms 6m 6s Simplifying expressions using the distributive property 4m 28s Simplifying expressions with double distributive property 2m 55s Challenge: Use the distributive property to combine like terms 35s Solution: Use the distributive property to combine like terms 12m 0s Conclusion 40s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Foundations of Algebra Pre-Algebra

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 313.0MB Lynda Foundations of Algebra Pre-Algebra_git.ir.rar

Abolfazl 4 سال و 1 ماه قبل

سلام واقعا خسته نباشین. فقط خواستم تشکر کنم که اینقد زود به این درخواست رسیدگی کردین. با آرزوی موفقیت روزافزون