تبلیغات

آموزش اصولی Illustrator CC 2019

دسته بندی ها: آموزش ایلوستریتور (Adobe Illustrator) ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

نرم افزار Adobe Illustrator CC می تواند به شما در انجام بسیاری از وظایف طراحی مختلف از ایجاد لوگوهای مینیمالیستی تا تصاویر کامل کمک کند. به همین دلیل، این درس مفاهیم و تکنیک های اصلی را که می تواند در هر جریان کاری برای چاپ، وب یا دارایی ها اعمال شود و راه را به اپلیکیشن های دیگر باز می کند، آموزش می دهد. در این دوره با عناصر کلیدی Adobe Illustrator مانند artboards، workspacesف لایه ها و اشکال آشنا می شوید. همچنین این دوره درباره گرافیک های بردار بحث می کند که شامل مسیرها، strokes و fills هستند و نشان می دهد که چگونه با استفاده از ابزارهای طراحی Illustrator آنها را ایجاد و ویرایش کنید. علاوه بر این چگونگی سازماندهی آثار هنری را به گروه ها و لایه ها، ترکیب و تمیز کردن مسیر ها، کار با نوع و جلوه ها، استفاده از کتابخانه های CC، چاپ و صادرات کار خود و موارد دیگر را پوشش می دهد.

مباحث دوره:

 • ناوبری اسناد
 • ایجاد فضای کاری Illustrator
 • کار با artboards
 • استفاده از لایه ها
 • ترسیم اشکال
 • تبدیل اشیاء
 • اضافه کردن fills و strokes
 • کار با color و type
 • ترسیم در Illustrator
 • اضافه کردن محتوا به کتابخانه های CC
 • چاپ و صادرات آثار هنری

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ارسال بازخورد
 • شروع کار
 • Adobe Illustrator چیست؟
 • نصب Illustrator از طریق Creative Cloud
 • رابط Illustrator
 • ناوبری
 • ناوبری سند
 • کار با پنل های Illustrator
 • Properties panel
 • Illustrator toolbox
 • ایجاد فضای کاری Illustrator
 • ایجاد و استفاده از custom views
 • کار با Artboards
 •  Illustrator artboards چیست؟
 • کار با اسناد multi-artboard
 • تنظیم Illustrator artboards
 • مبانی Artwork
 • استفاده از ابزارهای Selection و Direct Selection
 • اشکال اساسی را طراحی کنید
 • طراحی با ابزار خط
 • کار با لایه ها
 • لایه ها در فایل های Illustrator
 • کار با لایه ها
 • کار با اشیاء
 • کار با گروه ها در لایه ها
 • استفاده از حالت جداسازی
 • کار با Fills و Strokes
 • ایجاد و استفاده از gradient fills
 • Gradient Annotator
 • کار با رنگ
 • درک رنگ CMYK در مقابل RGB
 • کتابخانه های رنگ و فایل های ASE
 • Illustrator Appearance Panel
 • appearances چیست؟
 • کار با افکت ها
 • ایجاد و استفاده از سبک های گرافیکی
 • طراحی در Illustrator
 • ایجاد مسیرهای ترکیبی و اشکال
 • Pathfinder panel
 • ایجاد artwork با ابزار Shape Builder
 • کار با Pen Tool
 • استفاده از تصاویر در Illustrator
 • قرار دادن تصاویر در Illustrator
 • استفاده از کتابخانه های CC
 • بسته بندی فایل های برای تولید چاپ
 • استفاده از Asset Export panel
 • باز کردن فایل های PDF در Illustrator
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Illustrator CC 2019 Essential Training Publisher:Lynda Author:Tony Harmer Duration:4h 40m Level:Beginner

Get started with Adobe Illustrator CC. Learn how to use the 2019 version of this illustration and vector drawing application to create artwork for print, for the web, or for use in other applications.
Released: 10/15/2018
Adobe Illustrator CC can help you accomplish many different design tasks—from creating minimalistic logos to full-blown illustrations. For this reason, this course teaches core concepts and techniques that can be applied to any workflow for print, the web, or assets that will find their way into other applications. Instructor Tony Harmer explains key elements of Adobe Illustrator, such as artboards, workspaces, layers, and shapes. Tony discusses vector graphics—which are composed of paths, strokes, and fills—and shows how to create and edit them using the Illustrator drawing tools. He also covers how to organize artwork into groups and layers, combine and clean up paths, work with type and effects, leverage CC Libraries, print and export your work, and much more.
Topics include:
Navigating documents
Creating your own Illustrator workspace
Working with artboards
Using layers
Drawing shapes
Transforming objects
Adding fills and strokes
Working with color and type
Drawing in Illustrator
Adding content to CC Libraries
Printing and exporting artwork
Introduction
Welcome
50s
How to send feedback
1m 12s
1. Getting Started
What is Adobe Illustrator?
2m 3s
Installing Illustrator via Creative Cloud
1m 8s
Touring the Illustrator interface
3m 37s
Scaling the Illustrator interface
1m 25s
2. Navigating
Navigating a single document
4m 15s
Working with Illustrator panels
4m 6s
The Properties panel
3m 31s
The new Illustrator toolbox
3m 45s
Creating your own Illustrator workspace
3m 54s
Creating and using custom views
2m 30s
3. Working with Artboards
What are Illustrator artboards?
2m 25s
Working with multi-artboard documents
3m 10s
Arranging Illustrator artboards
3m 4s
4. Artwork Basics
Using the Selection and Direct Selection tools
5m 5s
Drawing basic shapes
6m 21s
Drawing with the line tools
5m 8s
5. Working with Layers
Layers in Illustrator files
1m 29s
Working with layers
3m 26s
Using layers to target objects
2m 20s
6. Working with Objects
Arranging and grouping Illustrator objects
4m 59s
Working with groups in layers
2m 59s
The Group Selection tool
2m 33s
Using Isolation mode
2m 50s
Transforming objects
4m 50s
Repeating transformations
4m 32s
Using Transform Each
3m 51s
Aligning objects
3m 44s
Distributing objects
3m 52s
7. Working with Fills and Strokes
Solid, gradient, and pattern fills
2m 25s
Creating and using gradient fills
6m 8s
The Gradient Annotator
4m 56s
Adding strokes to your objects
5m 42s
Adding endpoints and dashed lines to your strokes
4m 48s
Creating variable-width strokes
5m 48s
Gradient strokes
3m 39s
8. Working with Color
Understanding CMYK vs. RGB color
3m 36s
Understanding spot and global swatches
4m 2s
Using tints
2m 36s
Working with color groups
4m 51s
Color libraries and ASE files
3m 42s
9. The Illustrator Appearance Panel
What are appearances?
3m 4s
Exploring the Appearance panel
3m 58s
Applying multiple fills and strokes
5m 50s
Working with effects
4m 23s
Creating and using graphic styles
6m 21s
10. Drawing in Illustrator
Creating compound paths and shapes
3m 26s
The Pathfinder panel
3m 32s
Creating artwork with the Shape Builder tool
2m 16s
Using the Shaper tool
5m 8s
The Pencil and Brush tools
5m 17s
Smoothing paths
3m 24s
11. Working with the Pen Tool
Know your Pen tool
3m 34s
Mastering the Pen tool
4m 49s
The Curvature tool
3m 22s
12. Using Images in Illustrator
Placing images in Illustrator
1m 24s
Embedding images in your Illustrator documents
2m 17s
Cropping images
1m 20s
Using clipping masks
1m 57s
Using the Image Trace panel
3m 26s
Converting pixels into paths
2m 23s
13. Working with Type
Creating point type
4m 32s
Creating area type
4m 25s
Exploring character options
4m 54s
The Touch Type tool
2m 43s
Converting type to paths
1m 14s
Exploring paragraph options
3m 4s
Adding Adobe fonts
2m 59s
Type on a path
3m 42s
SVG fonts
2m 34s
14. Creative Cloud and Illustrator
CC Libraries
47s
Using CC Libraries
3m 54s
Mobile tools and Illustrator
1m 34s
15. Printing and Exporting Artwork
Printing your artwork
4m 9s
Packaging files for print production
3m 1s
Save for Web (Legacy)
3m 18s
Using the Asset Export panel
5m 26s
Exporting image files
3m 25s
Opening PDF files in Illustrator
1m 21s
Conclusion
Deciding which courses to watch next
1m 32s

پیشنهاد فرادرس