موسسه صدور گواهینامه منابع انسانی (HRCI®) گواهی حرفه ای منابع انسانی (PHR) یک استاندارد صنعتی است. اگر شما علاقه مند به صدور گواهینامه PHR و فرآیند امتحان هستید، این دوره جایی است که باید شروع کنید. در این دوره با  مدیریت کسب و کار و استراتژی، توسعه منابع انسانی، جبران خسارت و مزایا، برنامه ریزی نیروی کار و اشتغال، روابط کارگر و کارفرما، و مدیریت ریسک آشنا می شوید.

سرفصل:

  • آزمون PHR
  • مدیریت کسب و کار
  • توابع کسب و کار و ساختار سازمانی
  • تمرکز استراتژیک HR
  • مدیریت ریسک و تغییر
  • مقدمه ای بر یادگیری و توسعه
  • امتحانات موضوع: مجموع پاداش
  • نقش HR در تسهیل ساختارهای جبران
  • معرفی روابط کارمند و کارگری
  • نقش HR در انطباق و حمایت از کارکنان