ماشین مجازی جاوا (JVM) بایت کد جاوا را تفسیر کرده و آن را به عمل تبدیل می کند و برنامه های جاوا را در هر کامپیوتر اجرا می کند.  برنامه های JVM را می توان در زبان جاوا یا Scala-2 نوشت. در این دوره با برنامه نویسی شی گرا، تابعی، دستوری در جاوا و اسکالا، ابزارهایی مانند Eclipse و Gradle، کیت توسعه جاوا یا JDK، مجموعه ابزار و کلاس های پیش ساخته شده موجود در کتابخانه کلاس جاوا، نحوه نوشتن کد جاوا برای اجرای کلاس ها و ایجاد یک وب سرویس ساده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ماشین مجازی جاوا
 • معرفی دوره
 • چرا توسعه در JVM؟
 • مفاهیم JVM و نسخه های جاوا
 • زبان های دیگر در JVM
 • توسعه در ماشین مجازی جاوا
 • JDK
 • سازمان کلاس با بسته
 • کتابخانه کلاس جاوا
 • اجرای برنامه های JVM در خط فرمان
 • Eclipse IDE
 • جاوا
 • OOP در جاوا
 • نوشتن کد جاوا
 • برنامه نویسی جاوا
 • پیکربندی Eclipse IDE
 • ایجاد وب سرویس در جاوا
 • اسکالا
 • نصب Scala و REPL
 • برنامه نویسی تابعی در مقابل دستوری
 • قوانین و سینتکس زبان اسکالا
 • OOP در اسکالا
 • Scala standard library
 • برنامه نویسی تابعی در Scala
 • برنامه نویسی Scala
 • Scala IDE برای پلاگین Eclipse
 • SBT
 • یک پروژه Akka ایجاد کنید