پیشنهاد فرادرس

آمادگی برای مصاحبه برنامه نویسی جاوا

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش کسب و کار ، آموزش های لیندا (Lynda)

آیا شما مصاحبه ای برای یک موقعیت شغلی به عنوان برنامه نویس جاوا دارید؟ در این دوره، مفاهیم مهم جاوا که بیشتر مورد سوال قرار می گیرند را بررسی می کنیم تا شما مصاحبه های جاوا را با اعتماد به نفس بیشتری پشت سر بگذارید. مربی Kathryn Hodge موضوعات کلیدی که ممکن است به عنوان سوالات در مصاحبه مطرح شوند، مانند تفاوت بین (Java Runtime Environment (JRE  و( Java Development Kit (JDK را توضیح می دهد. او همچنین بکارگیری string, ساختار داده ها و مفاهیم برنامه نویسی شی گرا را به بحث می گذارد. در طول دوره، کاترین نمونه هایی را ارائه می دهد که موارد مورد نظر را در دنیای واقعی نشان می دهد.

سرفصل ها:

 • ماشین مجازی جاوا چیست؟
 • نحوه ی کارکرد دامنه در جاوا
 • نحوه ی دسترسیmodifiers ها در جاوا
 • مهمترین چیزهایی که باید در هنگام کار با string ها به یاد داشته باشید
 • نحوه استفاده از یک لیست مرتبط، یک صف و یک پشته
 • انتزاع , کپسوله سازی, وراثت چیست؟
 • چگونه پلی مورفیسم در جاوا کار می کند
 • مقدمه:
 • مبانی مصاحبه
 • بررسی اجمالی
 • انواع سوالات
 • آماده شدن برای مصاحبه ها
 • پرسش های خاص Java
 • ماشین مجازی جاوا چیست؟
 • JDK و JRE چیست؟
 • کلاس در مقابل نمونه
 • روش های استاتیک و غیر استاتیک
 • دامنه
 • Modifier های دسترسی
 • دستکاری String در جاوا
 • String چیست؟
 • راه های مختلف برای ترکیب String ها
 • مبانی عملکرد String
 • عملکرد های بیشتر String
 • برابری String
 • چالش: مصاحبه String
 • راه حل: مصاحبه String
 • ساختارهای داده
 • نحوه استفاده از آرایه ها
 • نحوه استفاده از یک لیست مرتبط
 • نحوه استفاده از یک صف
 • نحوه استفاده از یک پشته
 • نحوه استفاده از نقشه هش
 • چالش: مصاحبه ساختار داده
 • راه حل: مصاحبه ساختار داده
 • مفاهیم مبتنی بر شیء
 • انتزاع
 • کپسوله سازی
 • وراثت
 • پلیمورفیسم (عمومی)
 • چالش: مصاحبه شی گرا
 • راه حل: مصاحبه شی گرا
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
Nail Your Java Interview Publisher:Lynda Author:Kathryn Hodge Duration:2h Level:Beginner

Review critical Java concepts-and commonly-asked interview questions-to ensure that you approach your Java interviews with confidence.
Released: 3/16/2018
Have you lined up an interview for a Java developer position? In this course, review critical Java concepts-and commonly-asked interview questions-to ensure that you approach your Java interviews with confidence. Instructor Kathryn Hodge dives into a discussion of key topics that might appear as questions in an interview, such as the difference between the Java Runtime Environment (JRE) and the Java Development Kit (JDK). She also goes over string manipulation, data structures, and essential object-oriented programming concepts. Throughout the course, Kathryn offers examples that lend a real-world context to the concepts she covers.
Topics include:
What is the Java Virtual Machine?
How scope works in Java
What are access modifiers in Java
Important things to remember when working with strings
How to use a linked list, a queue, and a stack
What is abstraction, encapsulation, and inheritance
How polymorphism works in Java
Introduction
Welcome
47s
What you should know
1m 17s
Using the exercise files
27s
1. Interview Basics
Overview
45s
Types of questions
43s
Getting ready for the interviews
32s
2. Java-Specific Questions
What is the Java Virtual Machine?
1m 42s
What is the JDK and JRE?
49s
Class vs. instance
1m 29s
Static vs. non-static methods
5m 28s
Scope
1m 34s
Access modifiers
1m 34s
3. String Manipulation in Java
What is a string?
2m 40s
Different ways to concatenate strings
5m 16s
Basic string functions
4m 49s
More string functions
9m 9s
Advanced string functions
4m 16s
String equality
4m 30s
✓ Challenge: String interview
1m 15s
✓ Solution: String interview
3m 40s
4. Data Structures
How to use arrays
6m 36s
How to use a linked list
8m 7s
How to use a queue
4m 24s
How to use a stack
5m 24s
How to use a hash map
6m 12s
✓ Challenge: Data structures interview
1m 47s
✓ Solution: Data structures interview
3m 12s
5. Object-Oriented Concepts
Abstraction
7m 14s
Encapsulation
4m 18s
Inheritance
5m 32s
Polymorphism (generics)
5m 50s
✓ Challenge: Object-oriented interview
2m 14s
✓ Solution: Object-oriented interview
6m 4s
Conclusion
Next steps
34s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 282.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Nail Your Java Interview_git.ir.rar
captcha