الگوهای طراحی، راندمان برنامه نویسی و استفاده مجدد کد را تقویت می کنند. در اینجا نحوه ی به کاربردن همان الگوهای طراحی مورد استفاده در برنامه نویسی Java و ++C در JavaScript را می آموزیم. این دوره نگاهی به 13 مورد از محبوب ترین الگوهای طراحی شی گرا دارد که برای Node.js اعمال شده اند و همچنین الگوهای تکوینی و ساختاری اصلی را در خلال بهترین تمرین ها برای کمک به حل چالش های کدگذاری رایج می اموزد. این تمرین ها راه حل های سازگار، کامل و درست را ارئه می دهند. مربی Alex Banks نحوه ی اجرا و ارتقاء این الگوها را که برای کتابخانه ی Node  بهینه سازی شده اند را نشان می دهد.

سرفصل ها :

 • طراحی الگوها و ضدالگوها
 • الگوی Singleton
 • الگوی نمونه اولیه
 • الگوی کارخانه
 • الگو Builder
 • الگو Adapter
 • الگوی Proxy
 • الگوی Decorator
 • الگوی Command
 • الگوی Observer
 • الگو استراتژی
 • مقدمه:
 • بررسی اجمالی
 • الگوهای طراحی چیست؟
 • گروه چهار: الگوهای طراحی
 • ضد الگوها
 • الگوهای تکوینی
 • مشکل singleton
 • الگوی Singletons
 • Singletons در Node
 • الگوی نمونه
 • متد clone نمونه اولیه
 • الگوی کارخانه
 • الگوی Builder
 • پیاده سازی یک Builder
 • الگوهای ساختاری
 • الگوی Adapter
 • اجرای یک Adapter
 • الگوی Proxy
 • پیاده سازی یک Proxy
 • الگوی Composite
 • پیاده سازی Composite ها
 • الگوی Decorator
 • پیاده سازی Decorator ها
 • الگوهای رفتاری
 • Chain of responsibility
 • پیاده سازی کلاس حافظه
 • الگوی Command
 • پیاده سازی Command ها
 • ارتقای conductor
 • الگوی Iterator
 • پیاده سازی Iterator ها
 • الگوی Observer
 • پیاده سازی Observer ها
 • الگوی Strategy
 • پیاده سازی Strategy
 • نتیجه
 • مراحل بعدی