مجموعه آموزش های ITIL به منظور کمک به متخصصانی که گواهینامه ITIL Foundation را کسب کردند طراحی شده است تا مفاهیمی را که آموخته اند به کار گیرند. . این یک رویکرد تازه، سریع، مستقیم و قابل اجرا برای کمک به افراد، تیم ها و سازمان هایی است که ITIL را به کار می برند. این دوره، چارچوب هفت روش را برای بکاربردن 7 مفهوم کلیدی ITIL Foundation معرفی می کند. مربی David Pultorak  سرویس ها  و مدیریت سرویس،  را مورد بحث قرار می دهد که، چرخه عمر مدیریت سرویس  ؛ اصطلاح مدیریت سرویس، اصول و مدل مدیریت سرویس، فرایندهای مدیریت سرویس، توابع و نقش های ITIL و تکنولوژی که می تواند به شما در مقیاس کردن، خودکار سازی، نظارت و بهینه سازی سرویس شما کمک کند را شامل می شود. در هر فصل او نکاتی را برای عملی کردن مفاهیم دراختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند تا از طریق بایدها و نبایدها فکر کنید و منابع ارزشمندی را برای یادگیری بیشتر شما فراهم می کند.

سرفصل:

 • خدمات و مدیریت خدمات
 • چرخه عمر مدیریت خدمات
 • اصطلاحات مدیریت خدمات، اصول، و مدل ها
 • فرآیندهای مدیریت خدمات
 • توابع ITIL
 • نقش ITIL
 • تکنولوژی مدیریت خدمات و معماری
 • مقدمه: لازم نیست : بزارین
 • مفاهیم ITIL Foundation
 • خدمات و مدیریت خدمات
 • چرخه عمر خدمات
 • اصطلاحات مدیریت خدمات، اصول، و مدل ها
 • فرایندهای مدیریت خدمات و توابع
 • نقش مدیریت خدمات
 • تکنولوژی مدیریت خدمات و معماری
 • هفت راه برای پیاده سازی مفاهیم ITIL Foundation
 • مواردی که نباید در درخواست ITIL باشد.
 • هفت راه: اپلیکیشن های کاربردی مدیریت خدمات
 • هفت راه: یک بیانیه مدیریت خدمات
 • نمایش دادن و فعال کردن برون دادها
 • آگاه کردن و اختیار دادن به افراد
 • موانع کمتر افزایش توانمند سازی
 • افزایش اهمیت حقیقت
 • ریشه کن کردن بی ثباتی و وابستگی
 • هزینه های پایین تر معامله
 • بازتاب و عمل به عنوان افراد، تیم ها و سازمان ها
 • اکنون رویکرد را توضیح داده ایم، شروع به استفاده از آن کنیم
 • اجرا: نمونه های واقعی
 • خدمات و مدیریت خدمات
 • چرخه عمر مدیریت خدمات
 • اصطلاحات مدیریت خدمات
 • فرآیندهای مدیریت خدمات
 • توابع مدیریت خدمات
 • نقش مدیریت خدمات
 • تکنولوژی مدیریت خدمات و معماری
 • اجرا: خدمات و مدیریت خدمات
 • خدمات و ذینفعان
 • خدمات و خدمات کسب و کار
 • درک ارزش و روابط ذینفعان
 • پنهان کردن جزئیات هزینه ها و ریسک ها
 • خدمات داخلی و خارجی، مشتریان و کاربران
 • هسته، فعال سازی، گزینه، و افزایش خدمات
 • دارایی های خدمات
 • بخش خدمات
 • ویژگی های خدمات، کیفیت و دور سنجی
 • قابلیت های مدیریت خدمات
 • Portfolio خدمات
 • کاتالوگ خدمات
 • سود و ضمانت = ارزش
 • تنوع، وابستگی ها، و تنزل خدمات
 • SLAs، OLAs و UCs
 • اجرا: مفاهیم چرخه عمر مدیریت خدمات
 • استراتژی خدمات
 • طراحی خدمات
 • انتقال خدمات
 • اجرای خدمات
 • بهبود خدمات مداوم (CSI)
 • اجرا: اصطلاحات مدیریت خدمات و اصول و مدل های کلیدی
 • چرا اصطلاح رایج مهم است
 • اصطلاحات مدیریت خدمات و اصول و مدل های کلیدی
 • درک کلی و سطح پایین تر
 • تجسسی که باید انجام دهیم
 • کاری انجام دهید
 • مشکل کجاست؟
 • اصول و مدلهای کلیدی
 • ایجاد ارزش از طریق خدمات
 • افراد، فرایندها، محصولات و شرکا
 • پنج جنبه طراحی خدمات
 • رویکرد CSI
 • CSF ها و KPI ها
 • بازنشستگی
 • فناوری، فرآیند و معیارهای خدمات
 • اجرا: فرآیندهای بنیادین ITIL
 • فرآیندهای مدیریت خدمات
 • استراتژی خدمات
 • طراحی خدمات
 • انتقال خدمات
 • اجرای خدمات
 • رویکرد CSI
 • اجرای توابع بنیادین ITIL
 • میز خدمات، نرم افزار، فن آوری و مدیریت عملیات IT
 • میز خدمات
 • مدیریت فنی
 • مدیریت عملیات IT
 • مدیریت برنامه نرم افزاری
 • اجرای نقش ITIL
 • نقش مدیریت خدمات
 • صاحب و مدیر فرآیند
 • صاحب خدمات
 • RACI: مسئول و پاسخگو
 • RACI: مشاوره و اطلاع رسانی
 • اعمال تکنولوژی و معماری مدیریت خدمات
 • تکنولوژی مدیریت خدمات و معماری
 • دامنه اتوماسیون
 • ابزار دستی
 • کاهش تغییرات با ساده سازی و خودکار سازی
 • تجزیه و تحلیل خدمات
 • تکنیک های مدیریت رویداد
 • نتیجه
 • مراحل بعدی