مهندسان شبکه ای که به دنبال استفاده از Secure Shell برای پیکربندی دستگاه های شبکه خود هستند، Netmiko، کتابخانه پایتون که اتصالات SSH را به دستگاه های شبکه ساده می کند، انتخاب مطلوبی است. در این دوره عملی، یاد بگیرید چگونه با استفاده از Netmiko شبکه خود را خودکارسازی کنید. همچنین با درک خوکارسازی شبکه با پایتون، ایجاد و اجرای اسکریپت های مختلف، ایجاد یک اسکریپت برای برنامه نویسی چندین سوئیچ، نحوه استفاده از Netmiko برای برنامه نویسی کل شبکه و موارد دیگر آشنا می شوید.

سرفصل:

  • بررسی Netmiko
  • معرفی Netmiko
  • خوکارسازی شبکه
  • فعال سازی SSH بر روی سوئیچ ها در شبکه
  • اولین اسکریپت Netmiko SSH
  • اسکریپت برای سوئیچ های مختلف
  • اجرای اسکریپت
  • برنامه نویسی چندین سوئیچ با استفاده از یک فایل
  • اجرای اسکریپت با یک فایل از فرمان ها
  • اسکریپت جدید را اجرا کنید