همه خانه های بزرگ با یک مفهوم بزرگ آغاز می شوند. طرح های مسکونی از مشتری، معماری موجود و تخیل طراح الهام می گیرد. در این دوره با ایجاد ایده و اعمال آنها در متریال ها، استفاده از نرم افزارهای دوبعدی و سه بعدی مانند SketchUp، معرفی تکنیک ها مانند ترسیم ایده، سطوح دیوارها، پنجره ها و درها، اضافه کردن جزئیات بیرونی و داخلی و ایجاد تصاویر ساده، فیلم ها و حتی یک واقعیت مجازی از طریق مفاهیم خود برای ارائه نتیجه نهایی به مشتری آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • پیدا کردن الهام
  • طراحی و ترسیم
  • کار در محیط 3D
  • مفهوم سازی ساختار، از پایه تا سقف
  • افزودن رنگ، بافت و جزئیات
  • ایجاد طرح های طبقه 2D و ارتفاعات
  • ایجاد ویدئو
  • ایجاد مصورسازی واقعیت مجازی با استفاده از موتورهای بازی
  • و غیره