آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش SketchUp - رندر کردن با  V-Ray 3

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش اسکچ آپ (SketchUp)

V-Ray 3 برای SketchUp، ویژگی های تکنولوژی رندر تعاملی را ارائه می دهد که به کاربران اجازه می دهد تا بلافاصله پس از تغییر در مدل نتایج را مشاهده کنند. در این دوره با استفاده از ابزارها و ویژگی های V-Ray برای راه حل رندرینگ SketchUp، رابط  V-Ray، افزودن نور به صحنه ها با استفاده از ابزارهای نورپردازی چند منظوره، کار با  با انواع مختلف نور برای اضافه کردن هر دو نور مصنوعی و نور طبیعی، دوربین V-Ray، مواد، انواع نقشه ها، عناصر رندر، ابزار FX و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 •  مدیریت گاما در V-Ray 3 برای SketchUp
 • کار با رندر تعاملی
 • انواع نور V-Ray
 • کار با irradiance mapping
 • رندر کردن انیمیشن ها
 • کار با دوربین V-Ray
 • استفاده از Materials UI
 • ابزارهای V-Ray FX
 • رندر 3D استریوسکوپیک
 • استفاده از آبجکت های V-Ray
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SketchUp: Rendering with V-Ray 3 Publisher:Lynda Author:Brian Bradley Duration:4h 56m Level:Intermediate

Learn how to leverage the tools and features found in the powerful V-Ray for SketchUp rendering solution. Discover how to navigate the V-Ray interface, add illumination to your scenes, work with the V-Ray camera, and more.
Updated: 9/10/2018
Released: 10/5/2017
V-Ray 3 for SketchUp features interactive rendering technology that allows users to see results immediately upon changes to the model. In this course, Brian Bradley both introduces and helps to solidly ground you in your ability to use the tools and features found in the powerful V-Ray for SketchUp rendering solution. After he familiarizes you with the V-Ray interface, Brian demonstrates how to add illumination to your scenes using the program's versatile lighting tools. He shows how to work with different light types for adding both artificial light and natural-looking daylight. In addition, he covers the V-Ray camera, materials, map types, render elements, FX tools, and more.
Topics include:
Gamma handling in V-Ray 3 for SketchUp
Working with interactive rendering
V-Ray light types
Working with irradiance mapping
Rendering animations
Working with the V-Ray camera
Using the Materials UI
V-Ray FX tools
Stereoscopic 3D rendering
Using V-Ray objects
Introduction
Welcome
2m 52s
Software versions used in this course
57s
What you should know before watching
55s
Using the exercise files
1m 7s
Setting SketchUp preferences
37s
A word about HDRIs
1m
Gamma handling in V-Ray 3 for SketchUp
2m 27s
V-Ray 3.6 Update Features
Introduction to 3.60.03 new features
New
47s
Software versions used and important information
New
1m 25s
Viewport rendering
New
4m 21s
Hybrid rendering
New
3m 30s
UV tools
New
3m 38s
V-Ray Color Picker
New
3m 3s
V-Ray Scene (.vrscene) import
New
3m 58s
Environment Fog
New
3m 13s
V-Ray Mesh Viewer
New
3m 14s
File Path Editor
New
3m 36s
Improved denoiser
New
4m 7s
Multimatte, part 1
New
3m 37s
Multimatte, part 2
New
3m 19s
1. Introduction to V-Ray
Finding V-Ray tools in the SketchUp UI
1m 56s
The V-Ray for SketchUp toolbar
3m 45s
The Lights and Objects toolbars
2m 36s
V-Ray frame buffer overview
3m 1s
V-Ray frame buffer history controls
4m 5s
V-Ray render output options
3m 45s
Working with interactive rendering
4m 8s
2. Lighting the Place Up
V-Ray light types: Sunlight
3m 32s
V-Ray light types: Rectangle
5m 24s
V-Ray light types: Sphere
2m 5s
V-Ray light types: Spot
2m 45s
V-Ray light types: IES
3m 3s
V-Ray light types: Omni
3m 44s
V-Ray light types: Dome
3m 28s
V-Ray light types: Mesh
2m 4s
V-Ray light types: GI skylight
2m 53s
3. Bouncing Light Around
Working with irradiance mapping, part 1
4m 51s
Working with irradiance mapping, part 2
4m 26s
Creating a light cache solution
3m 1s
Using the brute force engine
4m 55s
Rendering animations
4m 20s
4. Working with the V-Ray Camera
Overview of the physical camera options
3m 45s
A primer on exposure values (EVs)
2m 51s
A closer look at the exposure controls
4m 18s
Handling perspective correction
3m 4s
Setting up a depth-of-field effect
3m 20s
Working with the white balance controls
2m 22s
5. It's a Material World
Using the Materials UI
3m
Introduction to V-Ray materials, part 1
3m 49s
Introduction to V-Ray materials, part 2
4m 26s
Introduction to V-Ray materials, part 3
3m 50s
Creating diffuse surfaces
3m 31s
Adding reflectivity
3m 41s
Creating glass
3m 39s
Making colored and frosted glass
4m 5s
Creating a translucency effect
4m 23s
Understanding color on the SSS material
5m 15s
Tweaking the SSS effect
3m 39s
A look at the hair material
3m 28s
Using the car paint material
3m 12s
The wrapper material
3m 47s
The V-Ray material library
3m 4s
Using VRmats
2m 50s
6. V-Ray Map Types
Introduction to V-Ray map selection
3m 3s
V-Ray map types: Bitmap
3m 52s
V-Ray map types: Triplanar
3m
V-Ray map types: Composite
3m 20s
V-Ray map types: Dirt
4m 8s
V-Ray map types: MultiSub Tex
4m 14s
7. The Quality Control Department
Image sampling explained
3m 20s
The progressive sampler
4m 32s
The bucket sampler
4m 53s
Vlado's preferred approach to sampling
3m 27s
8. Working with Render Elements
Render elements explained
3m 19s
Pipeline decisions
2m 15s
Render elements workflow and setup
3m 39s
Outputting elements
2m 34s
Compositing elements
3m 59s
The Denoiser feature
3m 51s
9. V-Ray FX Tools
Generating a caustic effect
4m 22s
Stereoscopic 3D rendering
2m 41s
VR made easy
3m 2s
Using V-Ray objects: Fur
3m
Using V-Ray objects: Proxies
4m 35s
Using V-Ray objects: The V-Ray clipper
3m 28s
Working with displacement
3m 45s
V-Ray scene export
3m 22s
Adding aerial perspective
4m 28s
Conclusion
What's next?
1m 50s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس