مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش امنیت در SQL Server برای توسعه دهندگان

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های لیندا (Lynda)

در این دوره با محافظت از پایگاه داده ها و حفظ یکپارچگی داده های سازمان با پیکربندی تنظیمات امنیتی در SQL Server آشنا می شوید. همچنین استفاده از آپشن های موجود در Microsoft platforms مانند Azure AD برای حفاظت از پایگاه داده و زیرساخت های شبکه، ایجاد کاربران، تعیین نقش ها و دادن امتیازات، نحوه محافظت از SQL Server از تزریق مخرب با آسیب پذیری ها، نحوه رمزگذاری داده و رمزگذاری اتصالات و امنیت شبکه را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • ایجاد اپلیکیشن های ایمن در SQL Server
 • پیکربندی احراز هویت در Azure AD
 • اختصاص دادن نقشها و امتیازات کاربر
 • ساختن نقش های سفارشی
 • ایجاد کاربران موجود
 • حفاظت از SQL Server از تزریق
 • شناسایی آسیب پذیری ها
 • نوشتن روش های قوی
 • بررسی ورودی ها
 • استفاده از پارامترهای پویا
 • رمزگذاری اتصالات شبکه
 • تامین سرورهای مرتبط
 • پیکربندی فایروال
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SQL Server: Security for Developers Publisher:Lynda Author:Joey D'Antoni Duration:1h 27m Level:Beginner

Learn how to protect databases and preserve the integrity of an organization's data by configuring security settings in SQL Server.
Released: 9/11/2018
Learn how to protect databases and preserve the integrity of an organization's data by configuring the security settings in SQL Server. This course covers how to use built-in options on Microsoft platforms, including Azure AD, to secure database and network infrastructure. Learn about establishing users, assigning roles, and granting privileges. Find out how to prevent SQL Server from malicious injection by addressing vulnerabilities. Discover how to encrypt data at rest and in-transit. See how to build a robust security model for your applications. Additionally, learn how to encrypt connections and secure a network.
Topics include:
Building secure applications in SQL Server
Configuring authentication in Azure AD
Assigning user roles and privileges
Building custom roles
Creating contained users
Protecting SQL Server from injection
Identifying vulnerabilities
Writing strong procedures
Checking inputs
Using dynamic parameterization
Encrypting network connections
Securing linked servers
Configuring firewalls
Introduction
Build secure applications in SQL Server
32s
Course software
1m 33s
1. Roles and Privileges in SQL Server
Logins and users
3m 39s
Azure AD and SQL authentication
3m 42s
Demo: Create a user in SQL Server
4m 36s
Roles and privileges overview
3m 26s
Least privileges principal
4m 20s
Building custom roles in SQL Server
3m 44s
Demo: Building custom roles
3m 2s
Predefined roles in SQL Server
2m 57s
Roles in Azure SQL Database
2m 45s
Contained users and their benefits
3m 3s
Demo: Contained users
2m 22s
2. SQL Injection
Overview of SQL injection
2m 44s
SQL injection vulnerabilities
3m 44s
Writing proper SQL procedures
3m 22s
Demo: Stored procedures vs. dynamic SQL
2m 2s
Dynamic SQL and input checking
1m 52s
Demo: Dynamic SQL parameterization
3m 25s
External protection around SQL injection
3m 30s
3. Securing Your Network
Network security
3m 58s
Encrypting connections to SQL Server
2m 55s
TLS 1.0 vs. TLS 1.2
3m 12s
Upgrading TLS with SQL Server
2m 13s
Linked server security
3m 37s
Demo: Linked servers
3m 32s
Azure SQL Database firewalls
3m 56s
Demo: Azure SQL Database firewalls
3m 7s
Conclusion
Next steps
13s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس