در دوره این هفته سطح  فرم نامه نویسی و تایوگرافیکی خود را بالا ببرید. این دوره برای افرادی مناسب است که از Adobe Creative Cloud: عمدتا InDesign، Illustrator و Photoshop استفاده می کنند. بعضی از نکات مربوط به نرم افزارهای خاص هستند و برخی از آنها صرفا مفهومی و غلط نرم افزاری هستند. به کمک این دوره مهارت های تایپوگرافی خود را بهبود بخشید و کارایی گردش کار طراحی را افزایش دهید.

سرفصل:

 • 5 دلیل برای استفاده از Story Editor
 • استفاده از ابزار Illustrator Touch Type
 • استفاده از pull quotes
 • طراحی شبکه مورب
 • کار با حروف انتزاعی بزرگ
 • کار با OpenType alternates
 • کار با فونت های تصویر
 • فونت های رنگی
 • کنترل جریان متن با ستون های span و split
 • طراحی با نوع متغیر
 • ایجاد alternating color jazz type
 • ایجاد text highlight با padding
 • ایجاد info boxes
 • استفاده از warp effects در Illustrator
 • کار با transparency
 • نکاتی برای کار با script typefaces
 • نکات ارزیابی: پنج دلیلی که باید از points استفاده کنید
 • استفاده از فونت Chartwell
 • عنوان جلد کتاب
 • پنج نکته برای جداول بهتر
 • Convey inclusion با connected type
 • صفحه لیستی ایجاد کنید
 • ایجاد listicle با auto-numbered drop caps
 • ایجاد extruded shadow در Illustrator
 • نکات InDesign Baseline Grid
 • ایجاد offset outlines در Illustrator
 • عکس برداری از تایپ
 • متن Illustrator