آموزش ریاضی

دسته بندی: مباحث عمومی

معرفی ریاضیات

ریاضیات علم کمیت ها، ساختارها، متغیرها و مادر همه ی علوم دیگر است. زیرا اکثر علم ها نظیر علوم طبیعی، مهندسی، اقتصادی، پزشکی و غیره به علم ریاضیات وابسته اند.

تمام بناهای تاریخی که بر جای مانده اند گویای وجود علم ریاضیات بوده اند و همه ی آنها از محاسبات دقیق و هندسه بهره جسته اند.

ریاضی دارای 4 عمل اصلی به نام جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است.

در عصر حاضر، ریاضیات یکی از عناصر مهم علوم الکترونیک و رایانه به حساب می آید.

مباحث ریاضی به دسته های ذیل تقسیم می شود:

  • کمیت: مانند مجموعه، رابطه، تابع، اعداد حسابی و غیره
  • ساختار: مانند جبر خطی، جبر مجرد، نظریه اعداد و غیره
  • فضا: مانند هندسه، مثلثات، هندسه جبری، هندسه دیفرانسیل و غیره
  • تغییر: حسابان، معادلات دیفرانسیل و غیره
  • پایه‌ها و روش‌های ریاضیات: مبانی ریاضیات، فلسفه ریاضیات و غیره
  • ریاضیات گسسته: نظریه رایانش، نظریه گراف و غیره
  • ریاضیات کاربردی: آمار، احتمالات، مکانیک، آنالیز عددی و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟