پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته جبر و احتمالات

دسته بندی ها: آموزش ریاضی ، آموزش های MathTutorDVD

mathtutordvd-advanced-algebra

در این آموزش تصویری با مسائل پیشرفته جبر و احتمالات آشنا می شوید. این دوره آموزشی محصول موسسه MathTutorDVD است.

سرفصل های دوره:

 • کار با نمودارهای دایره ای
 • تحول در عملکرد دانش آموزان
 • نحوه ترکیب توابع
 • کار با معکوس یک تابع
 • کار با توابع درجه دو
 • کار با چند جمله ای ها
 • کار با چند جمله ای های پیچیده
 • کار با توابع گویا
 • آشنایی با دنباله
 • آموزش دنباله و سری
 • کار با دنباله هندسی
 • شناسایی یک دنباله هندسی
 • نحوه حل خطا
 • کار با قضیه دو جمله ای ها
 • و...

عنوان دوره: MathTutorDVD Advanced Algebraتوضیحات:

The Advanced Algebra Tutor covers essential skills in Advanced Algebra with a focus on improving skills needed to do well in intermediate algebra and college algebra.
These videos cover word problem topics such as graphs of functions, circles, shifting functions, polynomials, sequence, series, and more.

Section 1: Graphs of FunctionsSection 2: Graphs of Circles Section 2: Graphs of Circles This section teaches the student how to graph a circle on the coordinate plane. Numerous examples are worked to show how to plot a circle with different radii and different locations of the center of the circle Section 3: Transformation of Functions Section 3: Transformation of Functions This section teaches the student how to take a function and apply a transform to it to shift it up, down, left, and right on the coordinate plane Section 4: Combinations of Functions Section 4: Combinations of Functions This section teaches the student how to handle combinations of functions in algebra. This situation usually arises when you have a "function of a function" Section 5: Inverses of Functions Section 5: Inverses of Functions The concept of the inverse of a function is introduced. Numerous problems are worked where the student learns how to formulate the inverse of a function and graph the inverse Section 6: Quadratic Functions Section 6: Quadratic Functions The functions in introduced in this section are all quadratic in nature. The student learns how to identify and work these types of functions in algebra Section 7: Zeros of Polynomials Section 7: Zeros of Polynomials The concept of the 'zero' of a polynomial is introduced and numerous example problems are worked to show the student how to calculate the zeros. In many cases, zeros of polynomials are used as an aid to graph the polynomial Section 8: Complex Zeros of Polynomials Section 8: Complex Zeros of Polynomials Sometimes when calculating the zeros of a polynomial, the zeros contain imaginary numbers or complex numbers. The student learns how to deal with complex zeros of polynomials in algebra Section 9: Graphing Rational Functions Section 9: Graphing Rational Functions The student is first taught in this lesson what a rational function is. Numerous examples are worked to show the student how to identify these types of functions and how to calculate the asymptotes and zeros of the function in order to graph it Section 10: Introduction to Sequences Section 10: Introduction to Sequences In this lesson, the student is taught the concept of a sequence in algebra. Several types of sequences are illustrated to show the student how to solve these types of problems Section 11: Introduction to Series Section 11: Introduction to Series In this lesson, the student is taught the concept of a series in algebra. Several types of sequences are illustrated to show the student how to solve these types of problems Section 12: Arithmetic Sequences and Series Section 12: Arithmetic Sequences and Series In this lesson, the student is taught how to identify an arithmetic sequence and series. Many problems are worked so that the student will be comfortable with this type of series in algebra Section 13: Geometric Sequences and Series Section 13: Geometric Sequences and Series In this lesson, the student is taught how to identify an geometric sequence and series. Many problems are worked so that the student will be comfortable with this type of series in algebra Section 14: The Binomial Theorem Section 14: The Binomial Theorem In this lesson, the student is taught about the binomial theorem. Many problems are worked to show the student how to use the theorem properly in algebra problems

حجم فایل: 5.3GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Math Tutor DVD Advanced Algebra

پیشنهاد فرادرس