در این دوره با پیاده سازی ردیابی های توزیع شده در اپلیکیشن های مدرن با استفاده از پزوژه OpenTracing در CNCF آشنا می شوید. همچنین بررسی مجموعه ای از اپلیکیشن های ساده و مجهزسازی آنها برای ردیابی کردن، استفاده از سیستم ردیابی مانند Jaeger، Zipkin یا LightStep برای مصورسازی حملات پیچیده که ممکن است چندین فرآیند را span کند را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

  • ردیابی های توزیع شده در OpenTracing