پذیرش سازمانی یا onboarding که به عنوان اجتماعی شدن سازمان نیز  شناخته می شود، به مکانیزمی اشاره دارد که از طریق آن کارکنان جدید دانش، مهارت ها و رفتارهای لازم را برای تبدیل شدن به اعضای سازمانی موثر یاد می گیرند. این روند ادغام یک کارمند جدید در سازمان و فرهنگ آن است. 

پذیرش سازمانی برای بهره وری و رشد تیم های مهندسی حیاتی است اما اغلب نادیده گرفته می شود. پذیرش سازمانی ماندگاری و رضایت کارکنان را بهبود می بخشد. فقدان پذیرش سازمانی به کسانی که متفاوت از تیم موجود هستند، صدمه می زند و بر تنوع تاثیر منفی می گذارد. کیت هادلستون به بررسی نحوه برخورد با تکنیک های پذیرش سازمانی، آموزش و راهنمایی فنی می پردازد. 

سرفصل:

  • اهمیت پذیرش سازمانی، آموزش و راهنمایی فنی