در این بخش ویدئویی، ما در مورد یکی از مهم ترین چیزهایی که مدیران محصول باید بدانند بحث می کنیم: موفقیت تیم و سازمان خود را به عنوان اثبات موفقیت خود ببینید.

نتیجه گیری: موفقیت تیم شما موفقیت خودتان است.