مطالب پیشنهادی از سراسر وب

جبر خطی برای علم داده در پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش ریاضی ، آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning)

بردارسازی از کد شما یک مهارت ضروری است تا محاسبات شما را سریعتر انجام دهد و از قابلیت های بسته های یادگیری عمیق و یادگیری ماشینی مدرن استفاده کنید. این دوره شما را با اصول جبر خطی برای علم داده در پایتون آشنا می کند. در این دوره با اسکالرها، بردارها و ماتریس ها و معنای هندسی این آبجکت ها آشنا خواهید شد. همچنین نحوه استفاده از جبر خطی در کد پایتون خود را یاد خواهید گرفت. علاوه بر این، قادر خواهید بود عملیاتی مانند جمع، تفریق و حاصل ضرب نقطه ای را انجام دهید. همانطور که بخش های بیشتری را پوشش می دهید، روی خطاهای نحوی مختلفی که می توانید هنگام بردارسازی کد خود مواجه شوید، تمرکز خواهید کرد. با پایان این دوره، مهارت هایی را کسب می کنید که برای استفاده مطمئن از جبر خطی در پروژه های علم داده خود نیاز دارید.

تمام کدها و فایل های پشتیبانی برای این دوره از این لینک قابل دسترسی هستند.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Packt Linear Algebra for Data Science in Python Duration:0 hours 56 minutes

Vectorizing your code is an essential skill to make your calculations faster and take advantage of the capabilities of modern machine and deep learning packages. This course will get you up and running with linear algebra fundamentals for data science in Python. In this course, you will learn about scalars, vectors, and matrices and the geometrical meaning of these objects. You will also learn how you should use linear algebra in your Python code. In addition to this, you’ll be able to perform operations such as addition, subtraction and dot product. As you cover further sections, you’ll focus on the different syntactical errors you can encounter while vectorizing your code. By the end of this course, you will have gained the skills you need to use linear algebra confidently in your data science projects. All code and supporting files for this course are available at - https://github.com/PacktPublishing/Linear-Algebra-for-Data-Science-in-Python

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس