شروه کار با علم داده نباید تبدیل به یک نبرد سخت شود. این دوره ویدیویی گام به گام، برای مبتدیانی ایده آل است که دانش کمی از پایتون دارند و به دنبال مقدمه ای سریع هستند. در این دوره به دانش پایتون و Jupyter نیاز دارید. شما در مورد برخی از کتابخانه های مورد استفاده بخشی از توزیع Anaconda، مدل های یادگیری ماشینی با مجموعه داده های واقعی، درک مبانی Jupyter و ویژگی های استاندارد، تحلیل نمونه ای از یک گزارش تحلیل داده، پیاده سازی الگوریتم های طبقه بندی چندگانه، جمع آوری داده از open web، مصورسازی داده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • فصل اول
 • مبانی عملکرد
 • ویژگی های مفید Jupyter
 • کتابخانه های پایتون
 • اولین تحلیل ما – مجموعه داده های مسکن بوستون
 • معرفی  تحلیل پیش بینی
 • فصل 2: درس 2: تمیز کردن داده ها و یادگیری ماشینی پیشرفته
 • آماده سازی آموزش یک مدل پیش بینی کننده
 • آموزش مدل های طبقه بندی
 • K-Fold Cross-Validation
 • فصل 3: درس 3: Web Scraping و مصورسازی های تعاملی
 • Scraping Web Page Data
 • مصورسازی های تعاملی