همانطور که سازمان ها حجم زیادی از داده را جمع آوری می کنند، برای تحلیلگران داده و دانشمندان داده مهم است تا قبل از انجام تحلیل بیشتر، این داده ها را بررسی و مصورسازی کنند. Seaborn کتابخانه مصورسازی است که برای تجزیه و تحلیل آماری ساخته شده است. API های سطح بالایی آن به شما اجازه می دهد روابط را در داده ها مصورسازی کنید. Seaborn بخشی جدایی ناپذیر ازشته ی PyData است که با دیگر کتابخانه های پایتون مانند Pandas و NumPy ادغام شده است. در این دوره با موارد زیر آشنا می شوید:

 • هیستوگرام ها و تخمین تراکم Kernel: استفاده از API های سطح بالا برای نمایش پراکندگی رگرسیون و منحنی KDE
 • روابط یکنواخت و دو متغیر: یافتن روابط خطی بین متغیرهای چندگانه
 • روابط دو طرفه: از FacetGrid و PairGrid برای پیدا کردن روابط بین جفت اهای ویژگی استفاده کنید
 • تم ها، سبک ها و پالت های رنگی: سفارشی کردن
 • مصورسازی ها با  استفاده از رنگ ها، تم ها و شکل های مختلف

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب Seaborn و بررسی مجموعه داده ها Pokemon
 • Matplotlib و Seaborn
 • 3Distributions و روابط
 • برآورد تراکم کرنل
 • مصورسازی توزیع برای یافتن الگوها
 • روابط خطی
 • داده های طبقه بندی شده و داده های چندگانه
 • پلات های 4Trellis
 • FacetGrid
 • سفارش سازی FacetGrid
 • PairGrid
 • 5 زیبایی، سبک، رنگ
 • تم ها و شکل ها
 • پالت های رنگ
 • شکل زیبایی شناسی
 • خلاصه