پیشنهاد فرادرس

آموزش سریع ES6

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

این دوره آموزشی یک رهیافت عملی و مبتنی بر مثال می باشد که به منظور نمایش و توضیح تمام ویژگی های مهم اضافه شده به برنامه جاوا اسکریپت، دنبال می شود. این ویژگی ها شامل تغییرات ایجاد شده در مدل نوشتاری و ضمیمه هایی مانند let، count، REST، و عملگر های spread می باشد. آموزش با شرح مفاهیم دیگری مانند: استفاده از promises برای مدیریت فراخوانی کد های همزمان، کار با Reflect API، کار با Proxy API، استفاده از نوع داده map و متد set، و متد ها و توابع فراوان جدید ادامه پیدا می کند. در پایان دوره ما یک پروژه کامل با استفاده از ویژگی های فراوان نشان داده شده در طول دوره خواهیم ساخت.

مباحث دوره:

 • زبان های برنامه نویسی جاوااسکریپت– تفاوت نسخهES5 با نسخهES6
 • قالب و ساختار دوره
 • استفاده از نسخه امروزی ES6
 • مدل نوشتاری، و ضمیمه ها
 • ضمیمه های let و Block Scope
 • ثابت ها با "const"
 • مکانیزم Hoisting در ES6
 • استفاده از Arrow Functionsیا Fat Functions برای نوشتن توابع
 • کلمه کلیدی this و Arrow Functions
 • توابع و پارامتر های پیش فرض
 • افزونه های Object Literal
 • عملگرRest
 • عملگرSpread
 • حلقه for
 • کار با Template Literals
 • استخراج کردن اطلاعات کوچکتر (Destructuring) -آرایه
 • استخراج کردن اطلاعات کوچکتر (Destructuring) -اشیاء
 • استخراج کردن اطلاعات کوچکتر (Destructuring) – خلاصه
 • مازول ها و کلاس ها
 • نصب مازول
 • مفاهیم پایه مازول
 • کلاس ها
 • مفاهیم پایه کلاس ها
 • وراثت و نمونه های اولیه شئ (Prototypes)
 • متد های ایستا
 • کلاس ها و ماژول ها
 • متد set و نقشه ها (maps)
 • نقشه ها (maps)– ایجاد و اضافه کردن آیتم ها
 • نقشه ها (maps) –حلقه سازی از طریق نقشه ها
 • شئWeakMap
 • متدset - ایجاد و اضافه کردم آیتم ها
 • متدset - مدیریت آیتم ها
 • متدset–حلقه سازی ازطریق نقشه ها
 • متد WeakSet
 • استفاده از Reflect API برای بازرسی و بررسی
 • ایجاد شئ با constru()ct
 • فراخوانی تابع با apply()
 • مفهوم Reflecs و نمونه های اولیه شی
 • اثر متقابل constru()، Reflect.apply() و نمونه های اولیه شی
 • دسترسی به مشخصات با Reflect
 • تجزیه و تحلیل اشیا با ownKeys()
 • ایجاد و حذف مشخصات با Reflect
 • جلوگیری از ضمیمه های اشیا و wrap up
 • شئProxy API
 • پروکسی ها و Reflect
 • بسته بندی توابع (Wrapping Functions)
 • اشیاء Revocable Proxies
 • پروژه دوره
 • تعاملات مدل DOM / انتخاب اعضا
 • فهرست سازی رخداد های کاربر
 • ارسال درخواست HTTP
 • نمایش اطلاعات آب وهوایی باجاوااسکریپت به کمک کلاس داده Reflect و Proxies
 • دریافت و ذخیره سازی داده های آب و هوایی
 • پایان دوره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Accelerated ES6 Training [Video] Publisher:Packtpub Author:Maximilian Schwarzmüller Duration:5 hours 50 minutes

Learn and Use the Future of JavaScript - today
This course follows a hands-on, example-driven approach to show and explain all important features added to JavaScript. This includes important syntax changes and additions such as let, const, REST, and spread operators and continues with promises, the Reflect API, the Proxy API, maps and sets, tons of new methods and functions, and much more. At the end of the course, we'll even build a complete project, using many of the new features shown throughout the course.
The code bundle for this video course is available at https://github.com/PacktPublishing/Accelerated-ES6-Training-
Style and Approach
An exhaustive course packed with step-by-step instructions and working examples. This course follows a hands-on, example-driven approach to show and explain all the important features added to JavaScript. At the end of the course, we'll even build a complete project, using many of the new features shown throughout the course.
Released: Wednesday, November 14, 2018
Introduction
Introduction
JavaScript Languages - ES6 vs ES5
Course Format
Using ES6 Today
Syntax Changes & Additions
Let & Block Scope
Constants with "const"
Hoisting in ES6
(Fat) Arrow Functions
(Fat) Arrow Functions and the "this" Keyword
Functions and Default Parameters
Object Literal Extensions
The Rest Operator
The Spread Operator
The for-of Loop
Template Literals
Destructuring – Arrays
Destructuring - Objects
Destructuring - Summary
Wrap Up
Modules & Classes
Introduction
Modules Setup
Modules Basics
Import & Export Syntax
Class Basics
Classes & Prototypes
Inheritance
Inheritance & Prototypes
Static Methods
Classes & Modules
Getters & Setters
Extending Built-in Objects
Wrap Up
Symbols
Introduction
Symbols Basics
Shared Symbols
Advantages of (unique) IDs / Symbols
Well-Known Symbols
Iterators & Generators
Introduction
Iterator Basics
Iterators in Action
Creating a Custom, Iterateable Object
Generators Basics
Generators in Action
Controlling Iterators with throw and return
Promises
Introduction
Creating & Resolving Promises
Rejecting Promises
Chaining Promises
Catching Errors
Built-in Methods - All and Race
Wrap Up
Extensions of Built-in Objects
Introduction
The Object
The Math Object
Strings
The Number Object
Arrays (1/2)
Arrays (2/2)
Wrap Up
Maps & Sets
Introduction
Maps - Creation & Adding Items
Maps - Managing Items
Maps - Looping through Maps
Maps - Wrap Up
The WeakMap
Sets - Creation and Adding Items
Sets - Managing Items
Sets - Looping through Sets
Sets - Wrap Up
The WeakSet
The Reflect API
Introduction
Creating Objects with Reflect.construct()
Calling Functions with Reflect.apply()
Reflect and Prototypes
Reflect.construct(), apply() and Prototypes Interaction
Accessing Properties with Reflect
Analyzing Objects with Reflect.ownKeys()
Creating & Deleting Properties with Reflect
Preventing Object Extensions & Wrap Up
The Proxy API
Basics
Traps in Action
Proxies and Reflect
Using Proxies as Prototypes
Proxies as Proxies
Wrapping Functions
Revocable Proxies
Wrap Up
Course Project
Introduction
Getting Started
DOM Interaction / Selecting Elements
Listening to User Events
Fetching User Input
Http & Promises
Sending the Http Request
The Weather Data Class together with Reflect & Proxies
Fetching and Storing Weather Data
Displaying Data & Wrap Up
Course Wrap Up
Wrap Up

پیشنهاد فرادرس