تبلیغات

آموزش اسکریپت نویسی بش و برنامه نویسی شل (خط فرمان لینوکس)

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه اسکریپت های bash shell را مانند یک حرفه ای بنویسید، مشکلات دنیای واقعی را حل کنید یا کارهای تکراری و پیچیده را خودکارسازی کنید، این دوره برای شما مناسب است. در پایان این دوره شما قادر خواهید بود به آسانی اسکریپت های bash را ایجاد کنید. در این دوره با تسک های خسته کننده و تکراری، ساده سازی فایل در لینوکس، یونیکس یا سیستم های مک، ویژگی های بش، استفاده از اسکریپت ها در هر محیط لینوکسی از جمله اوبونتو، Debian ،Linux Mint، ردهت، Fedora ،OpenSUSE ،Slackware، کالی لینوکس و غیره، اجرای اسکریپت ها در سیستم عامل های دیگر مانند Mac OS X، NetBS، Oracle's Solaris، IBM's AIX، HP's HP-UX، FreeBSD و OpenBSD آشنا می شوید.  (با عرض پوزش، این دوره برای اسکریپتهای ویندوز یا اسکریپتهای PowerShell نیست.)

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • اسکریپت نویسی شل در Nutshell
 • کدهای بازگشت و وضعیت خروج
 • توابع شل
 • چک لیست اسکریپت و قالب شل
 • Wildcards
 • معرفی Wildcards
 • Wildcards در اسکریپت های شل
 • Case Statements و منطق
 • لاگ کردن
 • While Loops
 • اشکال زدایی برنامه های Bash
 • نکات اشکال زدایی
 • اسکریپت های Shell استفاده شده برای ایجاد این دوره
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Bash Scripting and Shell Programming (Linux Command Line) [Video] Publisher:Packtpub Author:Jason Cannon Duration:1 hour 57 minutes

Learn bash programming for Linux, Unix, & Mac. Learn how to write bash scripts like a pro & solve real-world problems!
If you want to learn how to write bash shell scripts like a pro, solve real-world problems, or automate repetitive and complex tasks, read on. By the end of this course you will be able to create bash scripts with ease. You'll learn how to take tedious and repetitious tasks and turn them into programs that will save you time and simplify your life on Linux, Unix, or MAC systems. What you learn in this course can be applied to any shell, however, the focus is on the bash shell and you'll learn some really advanced bash features. Again, whether you're using bash, bourne (sh), KornShell (ksh), C shell (csh), Z shell (zsh), or even the tcsh shell, you'll be able to put what you learn in this course to good use. Also, you'll be able to use these scripts on any Linux environment including Ubuntu, Debian, Linux Mint, RedHat, Fedora, OpenSUSE, Slackware, Kali Linux and more. You're scripts will even run on other operating systems such as Apple's Mac OS X, Oracle's Solaris, IBM's AIX, HP's HP-UX, FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD. (Sorry, this course is NOT for Windows scripting or powershell scripting.)
Style and Approach
A step-by-step process of writing bash shell scripts that solve real-world problems.
Released: Tuesday, September 25, 2018
Bash Programming Course Overview and Downloads
Course Overview
Course Downloads, Including the scripts used in the course and a cheat sheet
Shell Scripting in a Nutshell
Section Introduction
Shell Scripting, Part I
Shell Scripting, Part II
Return Codes and Exit Statuses
Exit Statuses and Return Codes
Exit Status Demo
Shell Functions
Functions, Part I
Functions, Part II
Shell Script Checklist and Template
Shell Script Checklist and Template
Wildcards
Introduction to Wildcards
Wildcard Introduction, Part I
Wildcard Introduction, Part II
Wildcards in Shell Scripts
Wildcard Scripting Demo
Case Statements and Logic
Case Statements
Logging
Logging
While Loops
While Loops, Part I
While Loops, Part II
Debugging Your Bash Programs
Debugging
More Debugging Tips
Shell Scripts Used to Create This Course
Scripts Used to Create This Course

پیشنهاد فرادرس