مطالب پیشنهادی از سراسر وب

همزمانی و پردازش توزیع یافته با پایتون

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های Packtpub

آیا در اجرا همزمانی و برنامه های چند نخی در برنامه پایتون‌تان به مشکل برخورده اید؟ آیا این مشکل از اجرای بهینه کد در برنامه‌تان و بهره‌‌گیری از چندنخی جلوگیری می کند.

این دوره به شما در حل این مشکلات کمک می کند. شما با جستجو در مفاهیم ابتدایی همزمانی و پردازش توزیع یافته شروع می کنید و درباره کتابخانه‌های پایتون مرتبط با آنها آموزش خواهید دید.

شما ‌تنها از Celery به عنوان راهی برای ساخت همزمانی در برنامه‌تان آموزش نخواهید دید بلکه از Pyro به عنوان جایگزینی برای Celery استفاده خواهید کرد. شما پردازش‌هایی خواهید ساخت و آنها در کنار ارتباطات interprocess مدیریت خواهید کرد.

در این دوره با این مباحث آشنا می شوید:

  • ترکیب coroutines با رشته‌ها و پردازش‌ها
  • تمرین مدیریت process pools
  • اجرای ناهمزمان صف‌های tasks/job با استفاده از AsyncResult و Celery در پس‌زمینه
  • فعال‌سازی remote methods در کدهای پایتون‌تان، و استفاده از این مهارت‌ها و مفاهیم برای کار با AWS در پایتون


تمام کد و فایل های پشتیبانی برای این دوره این آدرس قرار دارند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Concurrent and Distributed Computing with Python Author:Harish Garg Duration:1 hour 48 minutes

Facing difficulty in implementing concurrent and multithreaded programs in your Python applications? Is this preventing you from implementing efficient code in your apps and benefiting from multiprocessing?
This course will help you resolve these difficulties. You will start by exploring the basic concepts of concurrency and distributed computing, and you'll learn which Python libraries are relevant to these. You will not only learn to see Celery as a way to build-in concurrency into your apps, but also Pyro as an alternative to Celery. You will create processes and manage processes along with interprocess communication; combine coroutines with threads and processes; practice the management of process pools; implement asynchronous tasks/job queues using AsyncResult and Celery backends; invoke remote methods in your Python-based code, and use these skills and concepts when working with AWS for Python.
All the code and supporting files for this course are available at https://github.com/PacktPublishing/Concurrent-and-Distributed-Computing-with-Python
Style and Approach
A comprehensive course, packed with executable instructions, and working examples. You will learn about all the libraries, techniques, and tools needed to exploit concurrent and distributed programming with Python.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس