تبلیغات

سفارشی سازی و مدیریت Microsoft Dynamics CRM

دسته بندی ها: آموزش Dynamics CRM ، آموزش های Packtpub ، آموزش کسب و کار (Business)

این دوره به شما نحوه ساخت موجودیت های جدید برای ذخیره جزئیات مختلفی برای کسب و کارتان و ساخت فرم هایی برای سهولت در مدیریت داده برای کاربران در CRM آموزش می دهد. ما همچنین ویژگی هایی مثل ساخت فرآیندهای تجاری جدید، ایجاد business rule و اعتبارسنجی را بررسی می کنیم تا از کیفیت داده های ذخیره شده در سیستم اطمینان حاصل کنیم.
در ادامه، ما به شما نشان می دهیم چگونه CRM را با فعال کردن دسترسی کاربر، تنظیم امنیت داده و انجام تنظیمات رایج، مدیریت کنید. ما همچنین به شما نشان می دهیم چگونه با guided help تجربه بهتری از راهنمایی کاربران به وجود بیاورید و در نهایت، به جنبه های مختلف فعال سازی فرآیندهای سفارشی برای تلفن ها و مشاغل نگاه می کنیم.
هنگام پوشش تمام این موضوعات، ما درباره بهترین تمریناتی که برای اطمینان از عملکرد عالی سیستم باید دنبال کنید، صحبت خواهیم کرد.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Customizing and Administering Microsoft Dynamics CRM Author:Piyush Paliwal Duration:3 hours 43 minutes

This course shows you how to create new entities that store various details for your business and build forms to ease up data management for users of the CRM. We also explore other features such as building new business processes, creating business rules, and validations to ensure that quality data is stored in the system.
Moving on, we show you how to administrate the CRM by enabling user access, setting up data security, and doing other common configurations. We also show you how to provide a better help experience for users with guided help, and finally, we look at the various aspects of enabling customized processes for phones and businesses.
While covering all of these topics, we’ll also talk about the best practices you should follow to ensure great overall system performance.
Style and Approach
The course starts with an introduction to the concepts of customization and administration with a maximum demonstration on the actual tools, followed by best practices gathered over the years.

پیشنهاد فرادرس