Jenkins یکی از محبوبترین سرورهای ادغام مداوم در بازار امروز است. این برنامه برای حفظ، ایمن، ارتباط، تست، ساخت و بهبود فرآیند توسعه نرم افزار طراحی شده است. در این دوره با سرویس های مختلف AWS و نحوه استفاده از آنها برای ادغام مداوم، کار با Ansible، سیستم CI در ابر، سفارش سازی و پیکربندی Jenkins، کد Groovy، اضافه کردن اسرار به فروشگاه اعتبار، نصب و پیکربندی پلاگین، و تنظیم برخی از ارزش های اساسی در پیکربندی اصلی Jenkins، تعامل با Gitlab، اجرای گره های Jenkins در Kubernetes و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • Jenkins در Public Cloud
 • معرفی دوره
 • راه اندازی
 • مبانی AWS
 • ارائه Ansible
 • استقرار با Jenkins
 • Slaves در  AWS
 • ارائه در Private Cloud
 • Kubernetes
 • استقرار و پیکربندی
 • Slaves در Kubernetes
 • Jenkins X برای ایمن سازی
 • استفاده از خطوط MultiBranch و استقرار
 • خط لوله Jenkins با GitFlow
 • خطوط چند منظوره Jenkins با Git
 • تولید ایمن تهیه آماده سازی تولید