این دوره در مورد چگونگی ساخت محیط DevOps برای سازمان ها آموزش می دهد. در این دوره با توسعه و راه اندازی محیط برای دسته بندی های عمده در مجموعه ابزار DevOps، راه اندازی گردش کارهای خودکار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیش نیاز ها
 • دانلود نرم افزارر و ابزارهای مورد نیاز
 • پیکربندی و نصب نرم افزار
 • پیکربندی و نصب Apache Tomcat
 • پیکربندی و نصب frog Artifactory
 • پیکربندی و نصب Jenkins
 • راه اندازی امنیت Maven
 • راه اندازی SSH برای GitHub برای کاربر
 • ایجاد GitHub Repository و راه اندازی GitFlow
 • Spring Boot Basic Server Code
 • Spring Boot Basic Client Code
 • Jenkins Plugin
 • پیکربندی و نصب  Elastic search و Kibana
 • نصب SonarQube
 • JIRA Confluence GitHub Jenkins Integration
 • و غیره