تبلیغات

آموزش شروع کار با توسعه iOS 

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Packtpub ، آموزش برنامه نویسی IOS

این دوره برای مبتدیان می باشد که در آن با توسعه iOS اشنا می شوند. شما اصول iOS و interface builder و auto layouts و model view controllers و غیره را فرا خواهید گرفت. پس از یادگیری اصول Xcode و iOS، شما اولین پروژه دنیای واقعی خود را خواهید ساخت. در پایان این دوره، شما خواهید فهمید که چگونه برنامه ای ساده در Xcode ایجاد کنید.

سرفصل:

 • شروع کار
 • راه اندازی Xcode و درک نسخه ها
 • نحوه نصب Xcode dark theme
 • اولین برنامه iOS خود را ایجاد کنید
 • برنامه Hustle با تصاویر، UI، و صدا
 • معرفی برنامه نویسی و Swift 4
 • متغیرها، اپراتورها، و نحوه کارکرد کامپیوترها
 • رشته ها
 • شماره ها
 • توابع
 • Booleans و conditional logic
 • Constants و اپراتورهای منطقی
 • آرایه ها
 • حلقه ها
 • دیکشنری ها
 • برنامه نویسی شی گرا
 • وراثت
 • پلی مورفیسم
 • Optionals
 • Swoosh App: معرفی Interface Builder و Auto Layout در Xcode 10
 • ایجاد welcome screen
 • کار با فریم ها
 • معرفی Auto Layout
 • کار با UIStackView
 • معرفی segues (تغییر صفحه نمایش در iOS)
 • بازپرداخت در Xcode
 • اشکال زدایی setValue forUndefinedKey
 • IBActions و data models
 • انتقال داده ها بین view controllers
 • Auto Layout برای iPhones
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting started with iOS development [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:8 hours 35 minutes

Learn iOS 12 and Swift 4 by building high quality, real-world apps!
Welcome to the world's most comprehensive course on beginner iOS development. You’ll learn the iOS fundamentals, interface builder, auto layouts, model view controllers and more.
After you learn the basics of Xcode and iOS you’ll build your first real-world project. By the end of this course, you’ll understand how to build simple apps from start to finish in Xcode.
All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Getting-started-with-iOS-development
Style and Approach
This course is a step by step guide to get you started with your first iOS app. You will be learning by building a fully functional app showcasing the process of using Auto Layouts, Input Fields and calculations.
Released: Thursday, November 22, 2018
Getting started with
Xcode setup and understanding versions
How to install the Xcode dark theme
Building your very first iOS app
Hustle app with images, UI, and sound
Intro to Programming & Swift 4 Basics
Variables, operators, & how computers work
Strings
Numbers
Functions
Booleans & conditional logic
Constants & logical operators
Arrays
Loops
Dictionaries
Object oriented programming
Inheritance
Polymorphism
Optionals
Swoosh App: Intro to Interface Builder & Auto Layout in Xcode 10
Creating the welcome screen
Working with frames
Intro to Auto Layout
Working with UIStackView
Intro to segues (Changing screens in iOS)
Refactoring in Xcode
Debugging setValue forUndefinedKey
Programmatic segues
IBActions & data models
Passing data between view controllers
Profile App: Digging Deeper With Auto Layout
Auto Layout for iPhones
Auto Layout for iPads & size classes
Window Shopper App: Your First Fully Functional iOS 12 App
Creating custom text fields
Input accessory view and IBDesignable
Creating simple unit tests
Writing logic for calculations
Custom drawing in iOS 12 with drawRect

پیشنهاد فرادرس