به دوره آشنایی با Model-View-Controller خوش آمدید. MVC یک الگوی طراحی رایج، به خصوص در iOS است. شما یاد خواهید گرفت چگونه از MVC استفاده کنید تا به صورت منطقی بخش های بسیار مهم برنامه خود را جدا کنید. در پایان این دوره، شما باید درک روشنی از MVC داشته باشید.

سرفصل:

  • معرفی Model View Controller
  • MVC در تئوری
  • ایجاد پروژه Xcode
  • مدیریت گروه ها برای MVC
  • ایجاد مدل های داده
  • ایجاد views
  • اتصال views و داده با view controllers
  • ایمن سازی  model layer
  • چالش