پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Model-View-Controller

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب

به دوره آشنایی با Model-View-Controller خوش آمدید. MVC یک الگوی طراحی رایج، به خصوص در iOS است. شما یاد خواهید گرفت چگونه از MVC استفاده کنید تا به صورت منطقی بخش های بسیار مهم برنامه خود را جدا کنید. در پایان این دوره، شما باید درک روشنی از MVC داشته باشید.

سرفصل:

  • معرفی Model View Controller
  • MVC در تئوری
  • ایجاد پروژه Xcode
  • مدیریت گروه ها برای MVC
  • ایجاد مدل های داده
  • ایجاد views
  • اتصال views و داده با view controllers
  • ایمن سازی  model layer
  • چالش
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Introduction to Model-View-Controller [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:49 minutes

Learn all about the MVC design pattern and how to logically separate important parts of your application
Welcome to this intro to Model View Controller course! MVC is a common design pattern, especially in iOS. You’ll learn how to use MVC to logically separate very important parts of your application. By the end of this course, you’ll have a clear understanding of MVC, what it is, how to use it, and how it will help you build better applications.All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Introduction-to-Model-View-Controller
Style and Approach
A complete course packed with step-by-step instructions and helpful advice to work with Model View Controller. This course is clearly divided into small parts that will help you understand each part individually and help you learn at your own pace.
Released: Thursday, November 22, 2018
Intro to Model View Controller
MVC in Theory
Creating the Xcode project
Managing groups (folders) for MVC
Creating data models
Creating the views
Connecting the views and data with view controllers
Securing the model layer
Challenge

پیشنهاد فرادرس