پیشنهاد فرادرس

چالش های JavaScript و ES6 - آیا با جاوااسکریپت آشنایی دارید؟

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub

در این دوره، شما چالش های جاوا اسکریپتی را که نیاز دارید حل می کنید. هر چالش شامل تسک و راه حل است. در برخی موارد، از شما خواسته می شود که کد موجود را اصلاح کنید. در موارد دیگر، شما باید برخی از کد های اضافی را بنویسید. این دوره هر خط راه حل را توضیح می دهد و شما عمیقا متوجه خواهید شد که در پشت صحنه چه اتفاقی می افتد. موضوعات چالش ها عبارتند از: Destructuring، متدهای Array helper، بررسی Variables hoisting، بررسی Let ،var و const، اپراتورهای Rest و spread، اپراتور سه جانبه، پارامترهای پیش فرض، Closures، کلاس ها و IIFEs. در ابتدای دوره، شما فایل های منبع را برای تمام چالش ها دریافت خواهید کرد. شما باید برای هر چالش با پوشه "start" شروع کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی نرم افزار
 • چالش ها
 • چالش 1 - اعداد مجموع
 • چالش 2 - Const
 • چالش 3 - Let
 • چالش 4 - Hoisting
 • چالش 5 - Ternary Operator
 • چالش 6 - توابع Arrow
 • چالش 7 - پارامترهای پیش فرض
 • چالش 8 - بررسی حضور پارامترهای عملکرد
 • چالش 9 - Object Destructuring
 • چالش 10 - Destructuring و Rest Operator
 • چالش 11 - Spread Operator
 • چالش 12 - Copy Array
 • چالش 13 - Template Literals
 • چالش 14 - Object Destructuring
 • چالش 15 - Iterate over String
 • چالش 16 - مبادله مقادیر 2 متغیر
 • چالش 17 - IIFE
 • چالش 18 - کلاس ها
 • چالش 19 - Iterate over Object
 • چالش 20 - مجموع عدد مثبت و منفی
JavaScript and ES6 Challenges - Do you know JavaScript? [Video] Publisher:Packtpub Author:Bogdan Stashchuk Duration:1 hour 52 minutes

Solve different JavaScript challenges yourself—destructuring, hoisting, IIFEs, closures, classes, let, and much more
In this course, you will get JavaScript challenges that you need to solve. Each challenge consists of the task and solution. In some cases, you will be asked to fix existing code; in other cases, you will need to write some additional code. The instructor will explain each line of the solution and you will deeply understand what happens behind the scenes. Topics of the challenges include the following:
Destructuring
Array helper methods
Variables hoisting
Let, var, and const
Rest and spread operators
The ternary operator
Default parameters
Closures
IIFEs (Immediately Invoked Function Expressions)
Classes
At the beginning of the course, you will get source files for all challenges. They include start and finish states for each challenge. You need to begin with "start" folder for each challenge.
Style and Approach
This course is a great introduction to JavaScript and ES6 challenges. The instructor covers most of the related topics in a short time span to keep you interested till the end. You will perform all the tasks the same way and will get a lot of challenges to solve yourself. We discuss the solution to each challenge together.
Released: Tuesday, October 23, 2018
Introduction
Software Setup
Challenges
Challenge 1 - Sum numbers
Challenge 1 - Sum numbers – SOLUTION
Challenge 2 – Const
Challenge 2 - Const – SOLUTION
Challenge 3 – Let
Challenge 3 - Let – SOLUTION
Challenge 4 – Hoisting
Challenge 4 - Hoisting – SOLUTION
Challenge 5 - Ternary Operator
Challenge 5 - Ternary Operator – SOLUTION
Challenge 6 - Arrow Functions
Challenge 6 - Arrow Functions – SOLUTION
Challenge 7 - Default parameters
Challenge 7 - Default parameters – SOLUTION
Challenge 8 - Check presence of the function parameters
Challenge 8 - Check presence of the function parameters – SOLUTION
Challenge 9 - Object Destructuring
Challenge 9 - Object Destructuring – SOLUTION
Challenge 10 - Destructuring and Rest Operator
Challenge 10 - Destructuring and Rest Operator – SOLUTION
Challenge 11 - Spread Operator
Challenge 11 - Spread Operator – SOLUTION
Challenge 12 - Copy Array
Challenge 12 - Copy Array – SOLUTION
Challenge 13 - Template Literals
Challenge 13 - Template Literals – SOLUTION
Challenge 14 - Object Destructuring
Challenge 14 - Object Destructuring – SOLUTION
Challenge 15 - Iterate over String
Challenge 15 - Iterate over String – SOLUTION
Challenge 16 - Swap values of the two variables
Challenge 16 - Swap values of the two variables – SOLUTION
Challenge 17 - IIFE (Immediately Invoked Function Expression)
Challenge 17 - IIFE (Immediately Invoked Function Expression) – SOLUTION
Challenge 18 – Classes
Challenge 18 - Classes – SOLUTION
Challenge 19 - Iterate over Object
Challenge 19 - Iterate over Object – SOLUTION
Challenge 20 - Sum positive and negative numbers
Challenge 20 - Sum positive and negative numbers – SOLUTION

پیشنهاد فرادرس