پیشنهاد فرادرس

آموزش چرخه عمر متغیرهای جاوااسکریپت

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های Packtpub

در این دوره با جاواسکریپت، توابع و متغیرهای جاوااسکریپت، مراحل "Compilation" و "Execution" در موتور جاوا اسکریپت، بررسی اعلام متغیر، یک مقدار دهی اولیه و یک تخصیص که فاز های چرخه ی عمر متغیر نام دارد، دستورالعمل های استفاده از متغیرها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • راه اندازی دوره
 • Git repository و راه اندازی محیط کدنویسی
 • Var ،Let و Const
 • دستورالعمل های استفاده از متغیرها
 • چالش ها و راه حل های Var ،Let و Const
 • فازهای موتورهای جاوا اسکریپت
 • فازهای چرخه عمر متغیر
 • چرخه عمر "var"
 • چرخه عمر متغیر Undecleard
 • چرخه عمر "let"
 • چرخه عمر "const"
 • چرخه عمر عملکرد - قسمت 1
 • چرخه عمر عملکرد - قسمت 2
 • hoisting چیست؟
 • دمو - - قرار دادن چرخه عمر متغیرهای مختلف با هم
 • چالش و راه حل - چرخه عمر متغیر
 • خلاصه
JavaScript Variables Lifecycles [Video] Publisher:Packtpub Author:Bogdan Stashchuk Duration:3 hours 10 minutes

Understand JavaScript Engine phases and lifecycles of the "var", "let", "const". Scopes, hoisting, closures simplified.
In this course, the author will dive deeper into the JavaScript and explain to you what happens under the hood when you declare any variable or function. You will understand what happens on the "Compilation" and "Execution" phases in JavaScript Engine. He will make explain to you what is a variable declaration, initialization, and assignment that are all-together called Variable Lifecycle Phases. We will also focus on this course on the Variables Usage Guidelines like Making Code clear and readable for others,Always declare variables before first usage, Always use "use strict" globally,Don't expose to the outer scopes local variables.
Style and Approach
This course provides several practical exercises where you will need to apply gain knowledge about different variables, hoisting, scopes and closures.
Released: Thursday, October 25, 2018
Course Setup
Intro
Git repository and Coding Environment setup
Scopes
Recap of the "var"
Scopes - Global, Function and Block
Var, Let and Const
let
const
Variables Usage Guidelines
Var, Let or Const?
CHALLENGE 1-1 - let, var and const
CHALLENGE 1-1 - let, var and const – SOLUTION
CHALLENGE 1-2 - let, var and closures
CHALLENGE 1-2 - let, var and closures – SOLUTION
JavaScript Engine Phases
JavaScript Engine Phases
Variable Lifecycle Phases
Variable Lifecycle Phases
Lifecycle of the "var"
Undecleard variable lifecycle
Lifecycle of the "let"
Lifecycle of the "const"
Function lifecycle - Part 1
Function lifecycle - Part 2
What is finally hoisting?
DEMO - Putting different variables lifecycles together
DEMO - Putting different variables lifecycles together - SOLUTION, Part 1
DEMO - Putting different variables lifecycles together - SOLUTION, Part 2
CHALLENGE 1-3 - Variable Lifecycles
CHALLENGE 1-3 - Variable Lifecycles – SOLUTION
Summary
Variables Phases Summary

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 682.0MB Packtpub JavaScript Variables Lifecycles [Video]_git.ir.rar