تبلیغات

آموزش Kubernetes در 7 روز

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش های Packtpub

Kubernetes شما را قادر می سازد تا اپلیکیشن های cloud-native را در هر جایی نصب کنید و آنها را دقیقا در همه جا مدیریت کنید. Kubernetes یک ابزار اصلی در DevOps است که به شما توانایی برنامه ریزی و مدیریت کانتینرها (Docker و غیره) در مقیاس را می دهد. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا پتانسیل Kubernetes را در کوتاهترین زمان ممکن فرا بگیرید. شما با ایجاد اولین خوشه Kubernetas با استفاده از Minikube شروع خواهید کرد. سپس به جزئیات بیشتر Kubernetes و ایجاد یک خوشه پیچیده می پردازید. در روز چهارم شما یاد خواهید گرفت که خوشه خود را با  Grafana در برنامه خود ارتقا دهید. در نهایت، یاد بگیرید که یک خط لوله CI / CD ایجاد کنید و اپلیکیشن های خود را استقرار کنید.

سرفصل:

 • روز اول - شروع کار با Kubernetes
 • نصب پیش نیازها
 • استقرار اپلیکیشن
 • روز دوم - Kubernetas با Minikube
 • معماری Kubernetes
 • پیکربندی Kubectl
 • روز سوم - ساخت یک خوشه پیچیده
 • نصب Multi-Node Cluster
 • روز چهارم - نظارت و مراقبت های بهداشتی
 • Grafana
 • داشبوردهای Grafana
 • روز پنجم - ماندگاری و پایگاه داده ها
 • PVs و PVCs
 • نصب Rook
 • استقرار پایگاه داده HA
 • روز ششم - امنیت و کنترل دسترسی
 • RBAC
 • Keycloak
 • پیکربندی Kubernetes برای استفاده از OIDC
 • ایمن سازی Kubectl
 • روز هفتم - راه حل های CI / CD
 • بررسی CI/CD
 • Jenkins
 • ایجاد خط لوله
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Kubernetes in 7 Days [Video] Publisher:Packtpub Author:Des Drury Duration:2 hours 39 minutes

Build strong Kubernetes foundations in 1 week
Kubernetes allows you to deploy cloud-native applications anywhere and manage them exactly as you like everywhere. Kubernetes is a core tool in DevOps; it gives you the ability to schedule and manage containers (Docker or otherwise) at scale.
This course will help you to unravel the potential of Kubernetes in the shortest amount of time. You will begin by creating your first Kubernetes cluster using Minikube. Then move on to exploring Kubernetes in some more detail and build a complex cluster. By the 4th Day, you will learn to enhance your cluster with a Grafana based monitoring dashboard in your application. Once you’ve acquired knowledge on dashboards, explore how a Kubernetes cluster provisions storage to its applications and learn how to secure them. Finally, learn to create a CI/CD pipeline to build and deploy your applications.
If you are looking to deploy and manage your application on the market's leading platform (Kubernetes) in the quickest possible time, then this course is for you!
The code bundle for this video course is available at - https://github.com/PacktPublishing/Kubernetes-in-7-Days-V-
Style and Approach
This fast-paced course offers hands-on and practicable guidance with step-by-step instructions and assignments. This course will enable you to solve real DevOps problems via Kubernetes.
Released: Saturday, September 29, 2018
Day 1 - Getting Started with Kubernetes
The Course overview
Installing the Pre-reqs
Creating a Cluster with Minikube
Exploring Your Cluster
Deploying an Application
Homework
Day 2 - Hello Kubernetes with Minikube
Kubernetes Architecture
Kubernetes Manifests
Kubectl Config
Helm for Package Management
Deploying a Complex Application
Homework
Day 3 - Building a Complex Cluster
Install a Multi-Node Cluster
Explore the Cluster
Deploy Initial Workloads
Deploy First-App with Ingress
Homework
Day 4 - Monitoring and Health Checks
Probes and Self Healing
Prometheus
Grafana
Grafana Dashboards
Homework
Day 5 - Persistence and Databases
PVs and PVCs
Install Rook
Explore Rook
Deploy a HA Database
Homework
Day 6 - Security and Access Control
RBAC
Keycloak
Configuring Kubernetes to Use OIDC
Securing the Kubernetes Dashboard
Securing Kubectl
Homework
Day 7 - CI/CD Solutions
Overview of CI/CD
Jenkins
Pipeline as Code
Create a Pipeline
Homework

پیشنهاد فرادرس