آموزش پیشنهادی فرادرس

یادگیری تست اتوماسیون با جاوا و Webdriver سلنیوم (Selenium)

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش تست خودکار (Automated Testing) ، آموزش Apache Maven ، آموزش سلنیوم (Selenium)

نوشتن اولین تست اتوماسیون با جاوا و Selenium WebDriver بسیار جذاب است. جاوا یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است. جاوا هر دو ویژگی برنامه نویسی شی گرا و عملکردی را ارائه می دهد.
سلنیوم را می توان برای استخراج صفحه و برای خودکار سازی کارهای تکراری در مرورگرها استفاده کرد.

در این دوره، برنامه نویسی با جاوا و تست اتوماسیون با سلنیوم را یاد خواهید گرفت. در بیش از 350 قدم، ما مهمترین ویژگی‌های برنامه نویسی جاوا و سناریوهای تست اتوماسیون سلنیوم را بررسی می کنیم:

 • خروجی گرفتن تست‌های اتوماسیون و راه اندازی یک پروژه Maven جدید برای JUnit و TestNG
 • TestNG در مقابل Junit
 • ویژگی‌های پیشرفته TestNG - XML Suite، گزارش تست، اجرای تست‌ها با پارامترهای تعریف شده در XML و اجرای تست‌های بصورت موازی
 • سناریوهای تست اتوماسیون پیشرفته سلنیوم مثل کار کردن با پنجره‌ها، پنجره‌های Modal (Sleep، Implicit Wait و Explicit Waits)، alert box ها، handle های پنجره و راه اندازی پنجره جدید مرورگر، فریم‌ها
 • گرفتن عکس از صفحه، اجرای کد جاوا اسکریپت
 • اکشن‌های اینترفیس برای کنترل موس و صفحه کلید
 • راه اندازی چارچوب‌های تست اتوماسیون - جداول، اینترفیس‌های مهم - WebDriver
 • مقدمه‌ای بر تست اتوماسیون مستقل از مرورگر
 • تست headless و راه اندازی و ایجاد یک چارچوب اصلی تست اتوماسیون مستقل از مرورگر
 • نوشتن تست داده محور با ارائه دهندگان داده، CSV و صفحه گسترده اکسل
 • پیاده سازی مدل شیء صفحه برای یک سناریو تست پیچیده
 • گسترش با سلنیوم Standalone و Grid

Generic ها چه هستند، چرا به آنها نیاز داریم؟
محدودیت‌ها با متودهای extends و Generic، wildcards - مرز (bound) بالا و پایین
مقدمه‌ای بر اداره کردن استثناء - فرآیندهای تفکر طی اداره کردن استثناء، try ، catch، و finally. سلسله استثناء - استثنائات چک شده در مقابل استثنائات چک نشده، ارسال یک استثناء، ساخت و ارسال یک استثناء سفارشی - CurrenciesDoNotMatchException، کار با منابع - ویژگی جدید جاوا 7

شما از اکلیپس (Eclipse) و Brackets به عنوان IDE استفاده خواهید کرد. شما می توانید از Maven، npm (مدیریت Dependency)، TestNG (XML Test Suite، موازی و چند مرورگر)، JUnit، Selenium IDE، Katalon Studio، Selenium Standalone و Selenium Grid استفاده کنید. ما در تنظیم هر یک از اینها به شما کمک خواهیم کرد.

تمام کد و فایل های پشتیبانی برای این دوره در این آدرس قرار دارند.

مقدمه ای بر برنامه نویسی جاوا با JShell با استفاده از جدول ضرب

مقدمه ای بر برنامه نویسی شیٔ گرا

انواع داده اصلی و جایگزین‌ها

آرایه‌ها و ArrayList ها

دوباره برنامه نویسی شیٔ گرا

کالکشن‌ها

شروع کار با HTML، CSS و XPath

اتوماسیون سلنیوم - Locators

اتوماسیون سلنیوم - سناریوهای تست پیشرفته

تبریک

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learn Automation Testing with Java and Selenium Webdriver Publisher:Packtpub Author:Ranga Karanam Duration:39 hours 22 minutes

Writing your first automation test with Java and Selenium WebDriver is a lot of fun. Java is one of the most popular programming languages. Java offers both object-oriented and functional programming features. Selenium can be used for screen scraping and to automate repeated tasks on browsers. In this course, you will learn programming with Java and automation testing with Selenium. In no more than 350 steps, we explore the most important Java programming features and Selenium Automation Testing scenarios:
Exporting Automation Tests and setting up new a Maven Project for JUnit and TestNG, TestNG vs Junit, TestNG Advanced Features - XML Suite, test reports, running tests with parameters defined in XML and running tests in parallel
Advanced Selenium Automation Testing scenarios - Playing with Windows, Modal Windows (Sleep, Implicit Wait, and Explicit Waits), alert boxes, window handles, and new browser window launches, frames, taking screenshots, executing JavaScript code, and the Actions Interface to control mouse and keyboard
Set up Automation Testing Frameworks – Tables, important interfaces – WebDriver, Introduction to cross-browser automation testing, headless testing, and setting up a basic cross-browser Automation Testing framework
Writing Data-Driven Testing with Data Providers, CSV, and Excel Spreadsheets, Implementing Page Object Model for a complex test scenario, scaling up with Selenium Standalone and Grid
Generics - Why do we need Generics? Restrictions with extends and Generic methods, wildcards - upper bound and lower bound, introduction to exception handling - your thought processes during exception handling. try, catch, and finally. Exception hierarchy - checked exceptions vs. unchecked exceptions. Throwing an exception. Creating and throwing a custom exception - CurrenciesDoNotMatchException. Try with resources - a new feature in Java 7.
You will be using Eclipse and Brackets as an IDE. You will be using Maven, npm (Dependency Management), TestNG (XML Test Suite, parallel, and multiple browsers), JUnit, Selenium IDE, Katalon Studio, Selenium Standalone, and Selenium Grid. We will help you set up each one of these.
All the code and supporting files for this course are available at: https://github.com/PacktPublishing/Learn-Automation-Testing-with-Java-and-Selenium-Webdriver
Style and Approach
We take a hands-on approach using Eclipse as an IDE to illustrate more than 200 Java Coding exercises, puzzles, and code examples. We have also written more than 100 Selenium Automation Tests with Java for a wide variety of scenarios.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس