آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Protractor (ابزار خودکارسازی Angular) از ابتدا

دسته بندی ها: آموزش های Packtpub ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

این دوره تسلط بر Protractor API و خودکارسازی هر اپلیکیشن Angular/غیرAngular را پوشش می دهد. شما فریمورک های Protractor و طراحی یکی از آنها را با استفاده از تکنیک های تست Jasmine را فرا خواهید گرفت. این دوره به شما چگونگی طراحی فریمورک های Protractor و ساخت اسکریپت ها با Node.js + جاوا اسکریپت + مبانی Jasmine را نشان می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک اهمیت Protractor
 • چرا Node.js؟ نصب Node
 • نصب Protractor با پلاگین Webdriver
 • شروع کار با Protractor
 • نصب JavaScript Eclipse Tool برای تست های Protractor
 • معرفی Jasmine و اصطلاحات آن
 • اهمیت فایل پیکربندی در Protractor
 • ایجاد فایل Protractor TestRunner برای اجرای اسکریپت ها
 • نصب افزونه Angular JS و تبدیل به پروژه داخلی
 • درک عمیق از Protractor Promises و مکانیسم کار آن
 • JavaScript Asynchronus و مشکل آن با Protractor
 • اهمیت Promises
 • مبانی جاوا اسکریپت
 • JavaScript loops
 • توابع JS و کاربرد آن
 • اهمیت آرایه های جاوااسکریپت
 • کاربرد Protractor locators
 • درک Protractor Core API
 • مفاهیم پیشرفته Protractor
 • اهمیت فایل  Package.json
 • معرفی GIT
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learn Protractor (Angular Automation Tool) from Scratch [Video] Publisher:Packtpub Author:Rahul Shetty Duration:14 hours 9 minutes

Step by Step Protractor Tutorial in building scripts till framework level along with Node.js+Javascript+Jasmine basics
This course will take you on a journey to master the Protractor API and automate any Angular/non-Angular Apps. You'll explore Protractor frameworks in depth and learn to design one from scratch using Jasmine testing techniques.
Style and Approach
This course will show you how to design Protractor frameworks from scratch using Jasmine unit testing techniques; you'll master the Protractor API and automate any Angular/non-Angular apps.
Released: Thursday, August 30, 2018
Introduction
Understand the importance of Protractor
Why Node.js? Install Node
Install Protractor with Webdriver plugin
Getting started with Protractor
Install JavaScript Eclipse Tool for Protractor tests
Introduction to Jasmine and its terminologies
Importance of Configuration file in protractor framework
Creating Protractor TestRunner file to run the scripts
Install Angular JS plugin and convert to intern project
Deeper Understanding of Protractor Promises and its working mechanism
JavaScript Asynchronus and its problem with Protractor
Importance of Promises and how its solves Asynchronous issue
Understand how protractor inbuilt takes care of promise
JavaScript Basics
Basics of JavaScript
JS conditional statements -If else
JavaScript loops - for with example
JavaScript while and do while -example
Understand JS functions and its usage
Importance of JavaScript arrays with example
JavaScript String functions with examples
Getting Started with Protractor Tests
Understand Global variables of Protractor
Usage of Protractor locators - 1
Usage of Protractor locators - 2
Jasmine assertions to validate Protractor tests
Running Protractor tests on Firefox and Internet Explorer
Running Protractor tests on Non Angualr Sites
Deep dive into Protractor Core API
Importance of chain locators with example
Chain locators to identify Child elements-Example
Getting the list of Elements with All method in Protractor
Practise exercises on All and chain locators
Handling list of dropdown options with example
Advanced Concepts of Protractor
Actions and its importance in the Angular UI
Examples of handling Autocomplete dropdowns with Actions
Handling child windows with Protractor
Examples on validating child windows with Switch Mechanism
Handling Java Alerts with Protractor
What are Frames? Methods to handle in Protractor
Handling synchronization with Protractor
Practise project to develop Protractor tests
Demo project walkthrough
Submission of Forms with various Protractor locators
Validating Angular error messages - example
Handling dynamic sections with Protractor
Practice Exercises on selecting items to cart-
String functions to extract count of cart items
Protractor Framework building from Scratch - 1
What are JavaScript objects and importance of it
Accessing the java objects from another JS file
Page object Mechanism for Protractor tests
Driving the Page objects with setup&TearDown; methods
OnPrepare functionality in Configuration file for preloading the data
Understanding the importance of Package.json file
Package.json configuration properties -1
Defining Scripts configuration in Package.json to eliminate eclipse testRunner
npm commands to trigger Test Suites
Protractor Framework building from Scratch - 2
Introduction to Datadrive testing with Jasmine
jasmine Dataprovider format in defining the data
Eliminating data hardcoding in the scripts with Jasmine Dataprovider
Generating excellent client reports for Protractor tests
Tags configuration to control test scripts execution
Protractor Framework building from Scratch - 3
Introduction to Jenkins
Configuring Jenkins job with protractor tests
Scheduling Protractor Jenkin job for continuous Integration
Understanding Version Control System GIT (Bonus Section)
Introduction to GIT
Importance of Github and its uses
Creating Git config and repositories
How to push code to remote repository
Understanding Staging and commit in git
Add remote repository and push the committed code
End to end working example on Git commands -1
End to end working example on Git commands -2
Importance of Branching in GIT
How to resolve Merge conflicts with GIT

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس