مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ++C با ساخت بازی ها توسط Unreal Engine 4 

دسته بندی ها: آموزش آنریل انجین (Unreal Engine) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های Packtpub

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning C++ by Creating Games with Unreal Engine 4 [Video] Publisher:Packtpub Author:Nicholas Helish Duration:3 hours 39 minutes

Program in C++ and work your way around in the world of Unreal Engine
Unreal Engine 4 is a complete suite of game development tools made by game developers, for game developers. From mobile games to high-fidelity VR experiences to console blockbusters, Unreal Engine 4 gives you everything you need to start, ship, grow and stand out from the crowd.
This video course shows you how to successfully set up Visual Studio for Windows so that you can begin developing games using the game engine: Unreal Engine 4. You'll also learn how C++ works and really get to grips with it. You'll learn how to start a C++ based Unreal Engine 4 project and use the editor. You will then learn how to debug Unreal Engine 4 games right within the Visual Studio IDE, before moving on to building gameplay elements that affect the player. You will use this knowledge to create a first-person shooter for the player and interactables within the environment to create gameplay elements within the world.
Style and Approach
This video tutorial offers a project-based approach to teach you the skills required to develop games within Unreal Engine 4 using C++.

Released: Wednesday, January 31, 2018

Setting Up Visual Studio for Windows
The Course Overview
Installing Visual Studio 2015 and Unreal Engine 4 and Exploring the Visual Studio IDE
Variables and Methods/Functions
Pointers and Memory Management

Understanding Unreal Engine 4
Understanding the Unreal Engine's Codebase and Naming Conventions
Explaining the Unreal Engine's Codebase and the Importance of Planning Scope
Explaining Unreal Engine's Garbage Collection and Its API
Creating Our Project in Unreal Engine 4 and Initial Setup
Exploring the Unreal Engine Interface and Importing Our Assets

Creating Our Player Character
Creating the Player Character's Code Part One - Basic Character Setup
Creating the Player Character's Code Part Two - Setup Our Player Character
Creating the Player Character's Code Part Three - Basic Movement
Creating the Player Character's Code Part Four - Sprinting
Creating the Player Character's Code Part Five - Shooting
Creating the Player's HUD Part One - Basic Setup with UMG Widgets
Creating the Player's HUD Part Two - Building the Widget Blueprint
Creating the Player's HUD Part Three - Connecting the Player Character with the HUD

Creating Gameplay Elements
Setting Up Our Game Mode
Creating Our Respawning System
Setting Up Our Pickup System
Creating Our Pickups
Creating Our Destructible Items

Creating Our Menus
Setting Up Our Main Menu Widget and Level
Adding Functionality to Our Main Menu Widget and Level
Setting Up Our Level Ending Actor
Setting Up Our Pause Menu Widget
Adding Functionality to Our Pause Menu

Creating Interactable Objects and Shipping the Game
Creating Our Interaction System by Using Unreal Interfaces
Creating Our Initial Interactable Base Class
Setting Up Our Sub-Interactable Objects
Adding Functionality to Our Sub-Interactable Objects
Allowing the Player to Use Our Interaction System
Building Our Level and Packaging Our Project for Shipping

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


عباس 2 سال و 4 ماه قبل

فقط ویدیو ها بود فایل هایی که گفت ضمیمه نشده بود در نتیجه به درد نخورد