پیشنهاد فرادرس

آموزش اسکریپت نویسی شل لینوکس - خودکارسازی تسک های خط فرمان

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های Packtpub ، آموزش شبکه ، آموزش Shell

اسکیپت نویسی شل شامل نوشتن یک سری از دستورات برای شل می باشد که بهتر اجرا شوند. شما می توانید این اسکریپ ها را در یک فایل واحد ذخیره کرده و در هر زمان که بخواهید اجرا کنید. این موضوع باعث می شود که کاربر نهایی و استفاده کننده کار کمتری انجام داده و از خطای انسانی جلوگیری شود.  شل اسکریپت ها تفسیر می شوند، بدین معناست که آنها کامپایل نمی شوند.

در این دوره آموزشی، شما اولین اسکریپت خود را خواهید نوشت و سپس شل را بطور دقیق موشکافی می کنید تا به قدرت رابط خط فرمان (CLI) در مقابل رابط کاربر گرافیکی (GUI) پی ببرید. سپس آرگومان های ساده و نحوه استفاده از دستورgetopts را برای ایجاد یک اسکریپت شل واقعی می آموزید. دستور getops یک روش خوب برای استفاده از پارامترها و آپشن ها در کنار هم می باشد. در مرحله بعد نحوه استفاده از حلقه ها و توابع، برای اجرای عملیات پیچیده تر را یاد می گیرید. همچنین کار با عبارتهای با قاعده (regex) را بطور کامل یاد می گیرید تا بتوانید آرگومان های خود را اعتبار سنجی کنید.

بالاخره خواهید توانست بطور صحیح رویدادها را ثبت کنید و ورودی/خروجی را تغییر مسیر دهید. در انتهای این دوره آموزشی، شما در ایجاد شل اسکریپت های قدرتمند، ماهر خواهید شد و انواع مختلف شل ها را بررسی خواهید کرد.

مباحث دوره:

 • دستورات شل – دستورات درونی شل
 • نماش خواندن فایل های راهنمای man page
 • اولین شل اسکریپت – استفاده از دستورات شل در اسکریپت ها ها
 • فرا خوانی شل اسکریپت – راه های مختلف فرا خوانی شل اسکریپت
 • فراخوانیاسکریپت با پارامترها
 • متغیرها – آرگومان های خط دستور به یک اسکریپت
 • اولین آرگومان – مسیر اسکریپت
 • ترتیب آرگومان ها – ترتیب مهم است!
 • انواع آرگومان – رشته ها، اعداد و کاراکترهای ویژه
 • تجزیه آرگومان ها– دستورgetops
 • تغییر مسیر و زنجیر کردن
 • ورودی و خروجی استاندارد – تغییر مسیر ورودی و خروجی و دستور EOF
 • ورودی / خروجی فایل – خواندن از یک فایل و نوشتن به یک فایل
 • جدا سازی از شل – برنامه مفید صفحه نمایش و &
 • باز نویسی و اتصال – اولین فایل ثبت
 • متغیرهای محیطی  - کار با PATH
 • تعریف و فراخوانی تابع
 • توابع – تابع یک Action می باشد
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux Shell Scripting: Automating Command Line Tasks [Video] Publisher:Packtpub Author:Paul Olushile Duration:2 hours 14 minutes

Solve complex shell-related problems and efficiently automate your day-to-day tasks
Shell scripting involves writing a series of command for the shell to execute. It combines lengthy and repetitive sequences of commands into a single script, which can be stored and executed anytime. This reduces the effort required by the end user and the number of human mistakes.
You will write your first shell script and delve into the shell, to touch the power CLI which provides against the GUI. Also you will learn simple arguments and use getopts to make it a real Shell command. Then you will learn looping and functions for performing complex operations. You will then master Regex and regular expressions to validate your arguments. Finally, you will learn to write logs correctly and fight the temptation to use I/O redirections.
By the end of this course, you will be an expert at creating powerful shell scripts and will have explored the full possibilities of shells.
Style and Approach
This course starts with the simplest possible concept—listing the content of a folder—and leads you to an understanding of what a Linux OS System call is. You will see how programs interact with the OS, and what happens under the hood when you run a script of your own. You will solve tasks in the wrong way first and then learn to do so correctly, with the chance to compare using I/O redirection and the logger utility to write your own logs. The author will ask the question "What will happen?" before firing a command for a concept that has just been explained; that will be your queue to hit the Pause button and think.
Released: Friday, November 30, 2018
Shell Is an Interpreter
The Course Overview
Shell Commands- Commands Are Built-In Scripts
Documentation- Reading the Man Pages
The First Shell Script – Using Shell Commands in the Scripts
Calling the Shell Scripts – Different Ways to Call the Same Script
Calling the Script with Parameters
Variables – Passing Command-Line Arguments to a Script
The First Argument – The Path of the Script
The Order of the Arguments – Order Matters!
Types of Arguments – Strings, Numbers, and Special Characters
Parsing the Arguments – getopts
Chaining and Redirection
Standard Input and Output – Input and Output Redirection and EOF
File I/O – Reading from a File and Writing to a File
Detaching from the Shell – Screen Utility and the &
Rewriting and Appending – The First Log
Environmental Variables – Playing with the PATH
Defining and Calling Functions
The Functions – Function Is an Action
Function Variables – Passing Arguments and Returning Values
Variable Scopes – It Is Not the Same Everywhere
Overloading – Redefining the Shell Commands
Naming – Naming Conventions
Looping and Branching
Loops – for and while Loops
Branching – if/then/else and Case
Combining Loops and Branches – Nested Loops and Branches
Branching and Arguments – An Example init Script
Title
Parsing and Regular Expressions
Parsing – Check Whether It Is a Number
Regex – Introduction to Regex
Regex Flavors – It Is Not the Same Everywhere
Globbing – Globbing Is Not Regex
Practice – Practicing Is the Only Way
Learning to Learn and Log
Linux Logs – All Kinds of Logs
Logging – Use Logger to Write Your Logs
Reading the Logs – cut, tail, head, and grep
System Calls – What strace Shows
The Last Call – Putting It All Together

پیشنهاد فرادرس