پیشنهاد فرادرس

آموزش تسلط بر تست واحد جاوا با Spring Boot و Mockito

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Packtpub ، تست نرم افزار ، آموزش تست واحد (Unit Testing)

محبوب ترین فریمورک برای توسعه سرویس های RESTful فریمورک Spring Boot نام دارد که دارای قابلیت های بی نظیری برای تست واحد از طریق Spring Boot Starter Test می باشد. JUnit محبوبترین فریمورک تست واحد جاوا است. در این آموزش ویدئویی با ایجاد تست واحد در 40 مرحله آشنا می شوید. همچنین در این دوره انجام تست واحد با فریمورک های Spring Boot و Mockito، استفاده از Spring (مدیریت وابستگی)، Spring Boot، Maven (مدیریت وابستگی ها)، (Eclipse (IDE، وب سرور جاسازی شده Tomcat و غیره را خواهید آموخت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Mocking با Mockito
 • راه اندازی پروژه با Spring Initializr
 • نوشتن تست واحد برای یک سرویس تجاری ساده
 • نوشتن اولین تست واحد خود با Stub
 • نوشتن تست واحد با Mocking با استفاده از Mockito
 • نکات Mockito
 • نوشتن تست واحد با فریمورک های Spring Boot و Mockito
 • ایجاد Hello World Controller
 • آماده سازی لایه های داده با JPA، Hibernate و H2
 • ایجاد Item Entity و جمع آوری داده ها با data.sql
 • نوشتن تست واحد برای وب لایه - کنترلر - استفاده از Mock MVC
 • نوشتن تست واحد برای وب لایه - تست JPA داده
 • xunitpatterns
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Master Java Unit Testing with Spring Boot and Mockito [Video] Publisher:Packtpub Author:Ranga Karanam Duration:3 hours 55 minites

Learn to Write Awesome Java JUnit Unit Tests with Spring Boot and Mockito in 40 Easy Steps
Spring Boot is the most popular framework to develop RESTful services. It has awesome unit testing capabilities through Spring Boot Starter Test. Mockito is the most popular mocking framework. JUnit is the most popular Java unit testing framework. You will build the unit tests step by step - in 40 easy steps. This course would be a perfect first step as an introduction to unit testing with the Spring Boot and Mockito frameworks. You will be using Spring (dependency management), Spring Boot, Maven (dependencies management), Eclipse (IDE), in memory database H2 and Tomcat embedded web server. We will help you set up each one of these. You will use all the frameworks that are part of the Spring Boot Starter Test - JUnit, Spring Test, Spring Boot Test, AssertJ, Hamcrest, Mockito, JSONassert and JsonPath. You will learn to use the most important unit testing annotations - @RunWith(SpringRunner.class), @SpringBootTest, @WebMvcTest, @DataJpaTest and @MockBean.
Style and Approach
In this course, you will learn to build unit tests for simple RESTful services with Spring Boot Starter Test, Mockito and JUnit.
Released: Friday, May 25, 2018
Introduction
Introduction
Course Overview
Mocking With Mockito
Step 00 - Section Introduction - Mocking with Mockito
Step 01 - Setting up the project using Spring Initializr
Step 02 - Writing Unit Test for a Simple Business Service
Step 03 - Setting up a Business Service to call a Data Service
Step 04 - Writing your first unit test with Stub
Step 05 - Exercise Solution - Updating Tests 2 & 3 to use Stubs
Step 06 - Writing Unit Tests with Mocking using Mockito
Step 07 - Exercise Solution - Updating Tests 2 & 3 to use Mockito
Step 08 - More Refactoring - @Mock, @InjectMocks and @RunWith(MockitoJUnitRunner
Step 09 - Mockito Tips - Multiple Return Values and Specific Argument Matchers
Step 10 - Mockito Tips - Argument Matchers
Step 11 - Mockito Tips - Verify method calls
Step 12 - Mockito Tips - Argument Capture
Step 13 - Mockito Tips - Argument Capture on Multiple Calls
Step 14 - Introduction to Spy
Step 15 - Mockito FAQ
Unit Testing With Spring Boot and Mockito
Step 00 - Section Introduction - Unit Testing with Spring Boot and Mockito
Step 01 - Creating a Hello World Controller
Step 02 - Using Mock Mvc to test Hello World Controller
Step 03 - Using Response Matchers to check status and content
Step 04 - Creating a Basic REST Service in Item Controller
Step 05 - Unit Testing Item Controller and Basic JSON Assertions
Step 06 - Digging deeper into JSON Assert
Step 07 - Writing a REST Service talking to Business Layer
Step 08 - Writing Unit Test for REST Service mocking Business Layer
Step 09 - 00 - Overview of Steps 09 to 15
Step 09 - 01 - Prepare Data Layers with JPA, Hibernate and H2
Step 10 - Create Item Entity and Populate data with data.sql
Step 11 - Create a RESTful Service talking to the database
Step 12 - Writing Unit Test for Web Layer - Controller - Using Mock MVC
Step 13 - Exercise & Solution - Writing Unit Test for Business Layer – Mocking
Step 14 - Writing Unit Test for Data Layer - Data JPA Test
Step 15 - Writing an Integration Test using @SpringBootTest
Step 16 - Tip - Using @MockBean to mock out dependencies you do not want to talk
Step 17 - Tip - Creating Different Test Configuration
Step 18 - Writing Unit Tests for Other Request Methods
Step 19 - Refactor SomeBusinessImpl to use Functional Programming
Step 20 - Better Assertions with Hamcrest – HamcrestMatcherTest
Step 21 - Better Assertions with AssertJ – AssertJTest
Step 22 - Better Assertions with JSONPath – JSONPathTest
Step 23 - Tip Patterns – xunitpatterns
Step 24 - Tip - Measuring Test Coverage with Eclipse
Step 25 - Tip - Keep an eye on performance of unit tests!
Step 26 - Good Unit Tests
Congratulations
Next Steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 490.0MB Packtpub Master Java Unit Testing with Spring Boot and Mockito [Video]_git.ir.rar