تبلیغات

آموزش تسلط بر ggplot2

دسته بندی ها: آموزش R ، آموزش های Packtpub

شما اصول اولیه مصورسازی داده را با R می دانید اما این کافی نیست. شما می خواهید قادر به ایجاد مصورسازی داده در سطح پیشرفته باشید که بینش هایی از مجموعه داده های شما را نشان می دهد. در این دوره با آخرین نسخه ggplot2 آشنا می شوید. از طریق این دوره، شما بر مفاهیم پیشرفته ggplot2 تسلط خواهید یافت و می توانید با سهولت و پیچیدگی های پروژه های مصورسازی داده را برطرف کنید.

تمام فایل های پشتیبانی و کد در این لینک است.
 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Mastering ggplot2 Publisher:Packtpub Author:Harish Garg Duration:1 hour 7 minutes

You already know the basics of Data Visualizations with R but this isn't enough. You want to be able to create advanced-level Data Visualizations that showcase insights from your datasets.
This course will provide you with a detailed exploration of the latest version of ggplot2, in a step-by-step and engaging manner. Through this course, you will master the advanced concepts of ggplot2 and will be able to tackle any Data Visualization project with ease and with increasing complexity.
By the end of the course, you will have honed your expertise and mastered data visualizations using the full potential of ggplot2.
All the code and supporting files for this course are available at https://github.com/PacktPublishing/Mastering-ggplot2
Style and Approach
The course's approach is practical and hands-on, sans all theoretical stuff. Since you already know the basics of Data Visualization in R with ggplot2, we skip the setup and go straight to practical ways to visualize data using a specific ggplot2 functionality. All examples use real-world datasets from lots of different domains.

پیشنهاد فرادرس