مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با معماری میکروسرویس ها

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های Packtpub ، وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش میکروسرویس ها (Microservices)

همه شرکت های بزرگ اکنون به جای معماری یکپارچه از معماری میکروسرویس ها در وب سایت ها و اپلیکیشن ها به دلیل مزایای بسیار آن، استفاده می کنند. پیشگامان microservices  توانستند سطح بی سابقه ای از کنترل و سرعت را ارائه دهند به طوری که آنها تجارب وب نوآورانه را به مشتریان ارائه می دهند و Netflix نمونه ای پیشرو است. معماری سازمانی که ما در طول دوره ساختیم بسیار قابل نگهداری و مقیاس پذیر خواهد بود. با کشف پیچیدگی های معماری میکروسرویس ها مزایای آن را نسبت به معماری یکپارچه و دیگر مرتبطات درک خواهید کرد. با گذر از چندین سناریو، شما می آموزید که چگونه از microServices استفاده کنید و چیزهایی را که هنگام ساختن معماری خود باید در نظر بگیرید را درک کنید. تسک های پیشرفته، با مفاهیمی مانند Serverless Computing و DevOps با استفاده از AWS نیز توضیح داده خواهد شد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Microservices
 • اتصال و انسجام
 • طراحی دامنه محور
 • بررسی پروژه
 • ایجاد میکروسرویس
 • ادغام مداوم با استفاده از AWS CodeBuild
 • استقرار خودکار با استفاده از AWS CodeDeploy
 • تحویل مداوم با استفاده از AWS CodePipeline
 • بهترین روش برای CI / CD
 • ادغام چندین Microservice
 • متدهای یکپارچه سازی
 • افزودن رابط gRPC به سرویس
 • بهترین روش برای نظارت و لاگ کردن
 • نظارت با استفاده از AWS CloudWatch
 • مقیاس پذیری معماری Microservices
 • Scaling و Load Balancing
 • Service Discovery
 • استفاده از AWS EC2 Auto-Scaling
 • معماری های Serverless
 • معرفی Serverless Computing
 • استفاده از AWS Lambda
 • توسعه چرخه عمر اپلیکیشن های Serverless
 • طراحی و مرزهای Microservices
 • عملیات در محيط Microservices
 • برنامه نویسی Polyglot و تداوم
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microservices Architecture [Video] Publisher:Packtpub Author:Dimos Raptis Duration:4 hours 43 minutes

Transform your monolith into organized, maintainable and scalable services, leveraging the microservices architecture
All major companies are now evolving from a monolithic to a microservices architecture in their websites and applications due to its many advantages. Early adopters of microservices have been able to provide an unprecedented level of control and speed as they deliver innovative web experiences to customers, and Netflix is a leading example.
The enterprise-grade architecture that we will build throughout the course will be highly maintainable and scalable. By exploring the intricacies of the microservices architecture you will understand its advantages over a monolithic and other related architecture. By going through multiple scenarios you'll learn where to use microservices and understand the things you should take into account when building your architecture. Advanced tasks—with concepts such as Serverless computing and DevOps using AWS—will also be undertaken to help you in your next venture with confidence.
By the end of the course, you will be ready to migrate to a microservices architecture in your organization.
The code bundle for this video course is available at- https://github.com/PacktPublishing/-Microservices-Architecture-Building-...
Style and Approach
This step-by-step course will help you understand the complexity underlying the basic tenets of a microservices architecture, the key architectural principles, the key benefits of MSA, the foundational building blocks required for building an MSA, and the role of organizational culture in the success of MSA.
Released: Friday, September 28, 2018
Diving into Microservices
The Course Overview
Definition of Microservices
Driving Forces and Conway's Law
Coupling and Cohesion
Domain-Driven Design
Exploring Our Sample Project
Building Our First Microservice
Spinning Up Our First Microservice
Continuous Integration Using AWS CodeBuild
Automated Deployment Using AWS CodeDeploy
Continuous Delivery Using AWS CodePipeline
Best Practices for CI/CD
Integration of Multiple Microservices
Integration Methods
Adding a gRPC Interface to Our Service
Building Up Our Second Async Microservice
Best Practices for Monitoring and Logging
Monitoring Using AWS CloudWatch
Scaling Our Microservices Architecture
Scaling and Load Balancing
Service Discovery
Using AWS EC2 Auto-Scaling
Service Mesh Versus API Gateway
Serverless Architectures
Introduction to Serverless Computing
Leveraging AWS Lambda
Development Lifecycle of Serverless Applications
Caveats of the Serverless Model
Design Practices and Tips
Microservices Design and Boundaries
Operations in a Microservices Environment
Polyglot Programming and Persistence
Moving from a Monolith to Microservices
Considerations for a Microservices Architecture
Industry Examples
Microservices at Netflix
Microservices at Gilt

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس